Начало » Артикли » Групата на АА


Авторските права на английските текстове поместени в сайта принадлежат на АА Grapevine, Ins 2002; Оригиналните текстове са на собственика на сайта: http://www.aa.org

Самоосигуряването: там, където се преплитат духовността и парите

Самоосигуряването:
там, където се преплитат
духовността и парите

(Текста все още е в работен превод. Моля да ни извините, ако на места съдържа неточност или неяснота.)
одобрено от Генералната Конференция
по обслужването на АА"Анонимни Алкохолици"© е общество на  мъже и жени, които споделят помежду си своя опит, сила и надежда, за да разрешат общия си проблем и да помогнат на други да се възстановят от алкохолизма. Единственото изискване за членство е желанието да се спре пиенето.
• Няма такси или вноски за членуване в АА; ние се издържаме сами чрез собствените си волни дарения.
• АА не е свързано с каквато и да е секта, религия, политика, организация или институция; не желае да се включва в обществени спорове; не подкрепя и не се противопоставя на каквито и да е каузи.
• Главната ни цел е да останем трезви и да помогнем на други алкохолици да достигнат до трезвост.
@ AA Grapevine, Inc.
Препечатано с разрешение

© 1995 Alcoholics Anonymous World Services, Inc.
All rights reserved
Revised 1986

Mail address: Box 459, Grand Central Station,
New York, NY 10163

www.aa.org

Групите АА трябва да се издържат изцяло от доброволните пожертвувания на собствените си членове.
Смятаме, че всяка група би трябвало бързо да постигне този идеал; че всяко публично набиране на средства, използващо името на „Анонимни Алкохолици”, крие много опасности, независимо от това дали се извършнва от групи, клубове, болници или други странични агенции; че приемането на големи дарения от каквито и да източници или помощи, които са свързани с някакви задължения, е неразумно.
По същия начин с много тревога наблюдаваме тези АА групи, които продължават да натрупват средства над необходимите и без каквато и било оправдана за нуждите на АА цел. Опитът ни често показва, че нищо не е в състояние по-лесно да разруши духовното ни наследство от безмислените спорове относно собственост, пари и власт.

Традиция Седма
(разгърната форма)

Самоосигуряването: там, където се преплитат духовността и парите

Още първия път, когато в качеството си на регионален секретар ми се наложи да говоря за финансите на районно събрание, момък от долния край на стаята, се провикна: „Защо за Бога ти стоиш тук и искаш пари, в случай че тази програма е духовна?!” Момъкът ме (уел) и аз не знаех как да му отговоря.

От самото начало на съществуването си АА винаги се е сблъсквало с разходи – било то стойността на канче кафе или наемът за помещението за провеждане на сбирките. На първо време тези разходи честичко се покривали от отделни членове на АА или от техни приятели-неалкохолици, които им предлагали своите квартири и гостни за място за провеждане на срещите. Но, когато разходите започнаха да надвишават щедростта на тези хора, неговите потребности от парични доходи ставаха все повече и повече очевидни.
Отначало на съоснователя на АА Бил У. и на някои от неговите членове им се струваше, че единственият път за оцеляване на Общността би бил да се обърне за финансова подкрепа към благотворителните организации или отделни лица извън АА. Тези „здраво обтегнати кесии” биха могли да осигурят средствата, така необходими на нашата Общност за провеждане на жизненоважната работа по Дванадесета Стъпка, тоест както това им се привиждаше на първите членове, да заплащат на армия получаващи заплати мисионери, верига медицински учреждения и библиотека за книгите, които, разбира се, те задължително ще напишат.
Но, когато пионерите на АА се обърнали за средства към един от потенциалните благодетели, този, вместо да даде пари, помогнал да се положи основата на Традициите на самоосигуряването на АА: „ Опасявам се, че парите ще провалят цялата тази работа” – им отговорил Джон Рокфелер-младши, по времето когато всячески подкрепяше дейността на все още неукрепналото Братство. Това събитие станало повратен момент в историята на АА.
Според степента, в която реалността от изказването на г-н Рокфелер достигна до съзнанието на членовете на АА те започнали да се убеждават в справедливостта на старата поговорка: „Който плаща, той поръчва и музиката”. Семената на Седма Традиция започнаха да покълнват.

„Не трябва да сме скъперници”

С осъзнаването на това, че с цел да запази своята самостоятелност и независимост АА не трябва да приема пожертвования от вън, идва разбирането, че парите, необходими за оцеляването на Общността трябва да постъпват от отделните членове на АА и от групите. Както по този повод се е изказал Бил У: „Нашият духовен начин на живот ще се съхрани в безопасност за бъдещите поколения, ако ние като Общност устоим пред съблазните да приемаме пари от външния свят. И това ни възлага отговорност, която трябва да разбира всеки член на АА. Ние не трябва да сме скъперници, когато касиерът на групата пуска „шапката” по кръга. Нашите групи, нашите регионални организации и АА като цяла няма да могат да съществуват, ако техните служби не бъдат достатъчно ефективни, а техните сметка не бъдат платени.
Когато ние, сблъскалите се със съблазънта да приемем скъпоструващ подарък, все пак я преодолеем – ние най-вече оставаме благоразумни. Когато ние показваме щедрост, пускайки пари в шапката, това служи като признак на нашата благодарност за проявеното към нас милосърдие и свидетелство на силното желание да споделим това, което сме придобили с все още страдащите алкохолици”

(„Езикът на сърцето”, с. 221)

Там, където се преплитат духовността и парите

„Самоосигуряването започва с мен, понеже аз съм част от ние – групата. Ние плащаме наем на помещението и комунални услуги, купуваме кафе, сладки неща и литературата на АА. Ние оказваме финансова подкрепа на совя местен офис, на регионалния комитет и на нашето Бюро по Обслужване в Ню Йорк (G.S.O.). Ако ги няма всички тези структури, болшинството от новаците така и никога не биха открили за себе си чудото АА”.
Работата по Дванадесета Стъпка – донасянето на нашите идеи до още един страдащ алкохолик – е жизненотворна за АА. Без нея Братството би западнало и загинало. Дори на най-просто ниво тази жизнено важна връзка между алкохолиците изисква изразходване на време и пари.
„Да започнем, може би, с моят собствен наставник Абби, - пише Бил У. в книгата „АА в зряла възраст”. Научил за това доколко сериозно аз пия, той решил да ме навести. Той се намирал в центъра на Ню Йорк, а аз бях в Бруклин. Само едното негово решение не би било достатъчно – той би бил длъжен да предприеме действия и при това да разходва пари.
Отначало той ми позвъни, а след това седна в метрото – общо 10 цента. Духовността и парите започнали да се преплитат на ниво телефонна кабина и пътуване с метрото. Едното без другото не би било довело до нищо.
Именно там и тогава Абби установил принципа, че АА в действие изисква да се жертва много време и немного пари”.

„Да се плаща по сметка”
„И все пак, по какъв начин службите на АА, световни, местни, се вписват в схемата на нашата Обшност? – пита Бил У. в статия в списанието „АА Грейпвайн” от октомври 1967г. – защо ние сме длъжни да осигуряваме тяхната работоспособност с пари?”
По мнението на Бил, отговорът е твърде прост. Всяка отделна служба на АА е създадена, за да може работата по Дванадесета Стъпка да се провежда колкото може по-нашироко и по-добре, да бъде онова място, където се събира групата или интергрупата, офисът на централната служба или Щаб-квартирата на Световните служби на АА.
Бидейки не толкова вече и скъпоструващи тези служби, в същото време са абсолютно необходими за нащия постоянен растеж – нашето оцеляване като Общност. Заплащането на техните разходи е наше колективно задължение, равно възложено на всички нас. Това, че ние поддържаме тези служби, фактически означава признаване от наша страна на необходимостта щото АА навсякъде да работи в пълна сила и че съгласно Традицията за самоосигуряването – ние всички трябва да плащаме сметките”.

Как в това могат да участват групите?
За да може да се оказва помощ във финансовата поддръжка на жизненоважните служби на АА, Конференцията по Обслуждането предлага всяка самостоятелна група на базата на мнението на добре информираното групово съзнание да одобри конкретна схема за разпределение на пожертвованията, съставено не в ущърб на материалното положение на групата.
Погрижила се за заплащането на своите основни разходи (наем, кафе, литература на АА и местни издания), групата може да вземе решение да носи нашите идеи по-нататък, изпращайки пари в следните служби на АА:
- Местната служба, която има работа непосредствено с групите и изразява груповото съзнание на регионалните асамблеи, явявайки се свързвашо звено между регионалните делегати и представителите на групите по обслужването;
- Регионалният комитет, който осъществява жизненоважната дейност на АА в голям регион; изпраща делегати на ежегодната Конференция; свиква регионални асамблеи с цел да разкрие потребностите на Общността; осигурява информация на всички нива на служене;
- Местната интегрупа или централен офис, които могат да обезпечават работата на местната телефонна служба за работата по Дванадесета стъпка и за отговори на други въпроси; координацията на дейността на групите; разпространение на литературата на АА; работата в медицинските учреждения; информацията за обществеността и сътрудничеството с местни органи на властта;
- G.S.O. на АА, което е хранилище на цялата информация за АА и поддържа връзка с членовете на групите на АА по цял свят; публикува литературата на АА; споделя опита и информацията за АА със специалистите и други заинтересовани лица.

Чия е тази работа?
„Парадоксът на АА се заключава в това, че финансовата независимост и осигуряване на нашата Общност на алкохолици е дело само на самите алкохолици, не само повишава значението на АА за всеки от нас, но и стимулира нашето участие в своето си собствено възстановяване ... АА е наша работа, от груповата каса до балансовите отчети на G.S.O.”
Парите никога не са били условие за членство в АА и за да продължава така и по-нататък, на всички облечение в доверие служители на АА се възлага задача: навсякъде и неуморно да информират групите и отделните членове за значението на самоосигуряването за Общността и за невъзможността да се мине без доброволни пожертвования.
Много групи, стремейки се към това, щото тяхното групово съзнание да бъде информирано, се обръшат за едни или други сведения за финансите на АА към своите представители по служенето или към касиерите. Много откриват, че тяхното участие в местните, регионалните и общите служебни мероприятия на АА се явява добър източник за финансовите нужди на Общността. Да, а паричните работи в G.S.O са отворена книга за всеки, доколкото кратките финансови отчети се публикуват всяко тримесечие, а пълният финансов отчет се издава в „Общия доклад на Конференцията”.

Слагайки чертата
„Сега, когато сме придобили трезвост в АА, думата опора за нас е свързана с такива понятия като хора, обмяна на опит, самоуважение, признателност и с това, че на нас е дадена привилегията не да вземаме, а да даваме в материален смисъл.”

Въпреки че Общността така или иначе винаги се е сблъсквала лице в лице с проблема за пари, собственост или престиж, благодарение на мъдростта на Седма Традиция, ние никога не сме излизали настраии от нашата главна цел – да занесем идеите на Братството до все още страдащия алкохолик, където и той/тя биха се намирали. Това се явява основополагащо в работата на АА и за да имаме увереност в това, че АА винаги ще бъде готово да протегне ръка за помощ, парите и духовността трябва да продължават да се преплитат. И за това сме отговорни всички ние!

[b]Отговори на някои въпроси за финансите на АА

В. Какво е това „разумен резерв?”
О. На нивото на групата това обикновено означава сума, приблизително равна на нейните двумесечни разходи. Тя може да бъде използвана за да се помогне на групата да преодолее каквито и да било непредвидени обстоятелства. Местните и регионалните служби, централните офиси и интергрупите също така имам разумни резервни фонодове, необходими за покриване на текущите им разходи в течение на определено време.

В. Има ли „разумен резерв” в G.S.O.?
О. През 1954г. Съветът на Попечителите създаде резервен фонд, главното предназначение на който е да служи като източник на финансови ресурси, необходими за безпроблемната работа в продължение приблизително на година на важните служби на G.S.O. и списанието „АА Грейпвайн” в случай на непредвидено и значително намаляване на нормалните парични постъпления в организацията.

В. Съществува ли горна граница за доброволните пожертвования в G.S.O.?
О. Да, съществува и е равен на 3000 долара за година.

В. Могат ли хората да завещават своите пари на АА?
О. Пожертвования по завещание се приемат само от членове на АА, в еднократен вид и не трябва да превищават 3000 долара /САЩ/.

В. Може ли групата да има твърде голяма сума пари?
О. Както е указано в разгърната форма на Седма Традиция „ По същия начин с много тревога наблюдаваме тези АА групи, които продължават да натрупват средства над необходимите и без каквато и било опрадана за нуждите на АА цел. Опитът ни често показва, че нищо не е в състояние по-лесно да разруши духовното ни наследство от безмислените спорове относно собственост, пари и власт.”

В. Кой се разпорежда с пожертвованията от групите, постъпващи в G.S.O.?
О. Финансовият комитет на Съвета по Обслужване провежда на всеки три месеца заседания, където се разглеждат и утвърждават бюджетът и ревизионните отчети на G.S.O. Съветът на директорите на корпорацията „Световни Служби на АА” (A.A.W.S.) заседава ежемесечно и осъществява непосредствен контрол за приходите и разходите на средствата. Ежегодната Конференция на АА разглежда финансовите въпроси на АА чрез своя собствен Финансов комитет.
Финансовите дела са „отворена книга”. Кратък отчет за това се публикува във всеки брой на информационното издание „Тримесечен доклад”, пълният отчет може да бъде намерен в „Обобщения доклад на Конференцията”. Самите счетоводни книги са достъпни в G.S.O. за запознаване по всяко време.

В. Кой се разпорежда с останалата част на нашите групови пожертвования?
О. Основно с паричните фондове на интергрупите или централните офиси се разпореждат независими комитети, състоящи се от представители на тези групи, на които те служат.
В местните или регионалните служби обикновено има доброволни касиери, които и се занимават със средствата от груповите пожертвования.

В. По какъв начин отделният член на АА може да предаде пожертвование в G.S.O?
О. Например, на рождения си ден в АА може да пожертва по 1 долар за всяка година трезвост или колкото пожелае (до 3000 долара). Може да помоли това да се направи чрез групата.

В. Съществуват ли други видове пожертвования?
О. Специални пожертвования: средства, получени от конвенции, конференции, вечери, регионални форуми и т.н. (за тези пожертвования няма никакви ограничения).

В. Всички групи ли предават пожертвования в службите на АА?
О. Не. Пожертвованията се правят изключително доброволно, а някои групи след плащането на парите за своите нужди просто не могат да си позволяват допълнителни разходи. Освен това, съществуват групи, които по някакви причини решават да не участват в щироко разхвърлената мрежа на самоосигуряването. При все това, тези групи по тяхно желание винаги получават основната помощ в местните или регионални служби и интергрупите. Освен това, те могат винаги да се зарегистрират в G.S.O., където ше получат същата основна помош, както и останалите групи. През 2006 и 2007 г. количеството на внасящите пожертвования от броя на всички регистрирани съставлява 45.5 % и 45.2%.

В. За какво отиват пожертвованията в G.S.O?
О. От всеки пожертван долар:
33 цента отиват за обслужване на групите (вкл. за издаването на вестника „Box 4-5-9”, справочниците на АА, служебната литература на английски, френски и испански език, канцеларски и пощенски разходи);
5 цента отиват за информиране на обществеността;
5 цента – за сътрудничеството с административните органи;
2 цента – за дейността в лечебните учреждения;
10 цента – за самотниците (членове на АА);
7 цента – за международните служби;
12 цента – за провеждане на Конференцията по Обслужване на АА;
7 цента – за регионални форуми;
10 цента – за Архивата и
7 цента – за обезпечаване дейността на Съвета.

В. Какво от основните услуги на G.S.O. се покрива от разчетите на групите ?
О. Към края на 2007 г. ежегодните разходи за всяка група са съставлявали 146 долара, а в същото време като пожертвования средно са постъпвали по 112 долара от групите. Разликата между тези суми се покриваха от доходите от издаването на АА литературата.

В. В моята група няма много пари. Няма ли да бъде по-добре да почакаме и когато можем да си позволим да пожертваме усещаща се сума, а сега нищо да не пращаме?
О. В духа на участието в работите на АА никое пожертвование за предаването на нашите идеи не може да бъде твърде малко. Бил У. забелязваща” се сума, то сметките на АА така никога и не биха били платени.

В. Не отиват ли всички пари на АА в един кюп? С други думи, когато пожертвованията на нашата група попаднат в централния офис (интергрупата) не се ли разпределят след това поравно между местните и регионалните служби и G.S.O.?
О. Не. Всяко подразделение на АА – група, местна или регионална служба, централен офис или G.S.O. – осъществяват дейност, присъща само на всяка от тях и са автономни. Всяка функционира отделно от другите.

Примери за разпределение на пожертвованията в службите на АА

Разпределение на паричните средства на групите, поддържащи четири служби на АА:

`10 % - за местната служба
10 % - за регионалния комитет
30 % - за G.S.O.
50 % - за интергрупата или централния офис

Ако няма Интергрупи или Централен офис паричните средства се разпределят за поддръжка на три служби на АА:

40 % - за местната служба
30 % - за регионалния комитет
30 % - за G.S.O.

В. По какъв начин трябва да бъде информирана групата, за избягва неразумно изразходване на паричните средства?
О. За пример може да послужи следният план:

План за разпределение разходите на групата .........................................
(име на групата)
За обслужване на групата ...........................................................................................

За Местния комитет .............. %

За Регионалния комитет .............. %

За G.S.O. ….......... %

За Интергрупа/Централен офис .............. %

За друго .............. %

За друго .............. %

В. Къде аз следва да изпращам пожертвовавинията?
О. За изпращане на пари в G.S.O. оформяйте чекове, годни за зачисляване в сметката на General Found и изпращайте на адрес:
General Service Office
P.O. Box 459
Grand Central Station
New York, NY 10163, USA
За да преведете пожертвования в други обслужващи структури на АА, се свържете със своите местни или регионални комитети, местната интергрупа или се обръщайте към Фонда за обслужване на АА (такива в България към настоящия момент не съществуват, с изключение на Интергрупата на АА-България)

Категории: Групата на АА | Добавен от : loyola (16-07-2011)
Прегледи: 1605 | Рейтинг: 0.0/0
Общо коментари: 0
Само регистрирани потребители могат да добавят коментари
[ Регистрация | Влез ]
Меню:
Секция с категории:
Новите членове питат [20]
Към близките [3]
Групата на АА [7]
...там, където всичко започва
Към свещенослужителите и духовенството [4]
АА в изправителни учреждения [4]
0т историята на АА [0]
Третия завет на АА - Служенето [4]
Лични истории. Пубикувани в АА Grapevine [2]
АА за жените [2]
Наши приятели:
Анонимни Алкохолици в европейския регион
Сайтове на АА по целия свят
АА Грейпвайн - международен журнал на Анонимни Алкохолици
Ал-Анон в България

Търсене:

Статистика:

Всичко на линия: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Боже, дари ни смирението да приемаме нещата, които не можем да променим,
смелостта, да променяме нещата, които можем да променим и мъдростта да разбираме разликата.
Site created in uCoz