Начало » Артикли » Новите членове питат


Авторските права на английските текстове поместени в сайта принадлежат на АА Grapevine, Ins 2002; Оригиналните текстове са на собственика на сайта: http://www.aa.org

"И дори в началото да е искал да се надсмее, може би ще пожелае да се помоли."

АА

МОЛИТВИ
с препратки
към Голямата Книга
и
други текстове
полезни за възстановяването


 

 

 


MORNING PRAYER

God direct my thinking today so that it be divorced of self pity, dishonesty, self-will, self-seeking and fear. God inspire my thinking, decisions and intuitions. Help me to relax and take it easy. Free me from doubt and indecision. Guide me through this day and show me my next step. God give me what I need to take care of any problems. I ask all these things that I may be of maximum service to you and my fellow man in the name of the Steps I pray.
AMEN
(p. 86 BB)

 

СУТРЕШНА МОЛИТВА

Господи, насочвай мислите ми днес, пази ме от самосъжаление, нечестност, своеволие, себичност и страх. Господи, вдъхнови моите мисли, решения и интуиция. Помогни ми да се отпусна и да не се тревожа. Освободи ме от съмнения и нерешителност. Води ме през този ден и ми показвай следващата стъпка. Господи, дай ми това, което ми е нужно, за да се справя с проблемите, които срещам. Моля за всичко това, за да мога да бъда максимално полезен на Теб и на ближните си. В името на стъпките се моля.
АМИН
 


 NIGHT PRAYER

God forgive me where I have been resentful, selfish, dishonest or afraid today. Help me to not keep anything to myself but to discuss it all openly with another person - show me where I owe an apology and help me make it. Help me to be kind and loving to all people. Use me in the mainstream of life God. Remove worry, remorse or morbid (sick) reflections that I may be of usefulness to others.
AMEN
(p. 86 BB)

 

ВЕЧЕРНА МОЛИТВА

Господи, прости ми ако съм бил раздразнен, егоистичeн, нечестен или уплашен днес. Помогни ми да не тая нещо в себе си, а да го обсъдя веднага, изцяло и открито с друг човек - показвай ми, когато трябва да се извиня и ми помогни да го направя. Помогни ми да подхождам с добрo и с любов към всички хора. Използвай ме в течението на живота, Господи. Отстрани тревогите, угризенията или болезнените размисли, за да мога да съм от полза за другите.
АМИН
 

 


PRAYERS OF THE STEPS / МОЛИТВИ НА СТЪПКИТЕ

1st STEP: Признаваме, че сме безпомощни пред алкохола, че животът ни е станал неуправляем.

God (Creative Intelligence, Universal Mind, Spirit of Nature or Spirit of the Universe),
my name is……….., аnd I'm a real alcoholic and I need your help today. (p. 10-2, 46, & Chp. 3 BB)

Господи (Творческа Интелигентност и Вселенски Ум, Природен Дух или Дух на Вселената),
казвам се……….. Аз съм един истински алкохолик и днес имам нужда от Твоята помощ.

2nd STEP: Повярвахме, че сила по-висша от нас може да ни върне здравия разум.

God, I'm standing at the turning point right now. Give me your protection and care as I abandon myself to you and give up my old ways and my old ideas just for today. AMEN (p. 59 BB)

Господи, точно сега аз съм в повратен момент. Дай ми Твоята закрила и грижа докато предавам себе си в твоите ръце и само за днес се отказвам от старите си идеи и поведения. Амин

3rd STEP:Взехме решение да оставим волята и живота си в ръцетe на Бога, така както Го разбираме.

"God, I offer myself to Thee - to build with me and to do with me as Thou wilt. Relieve me of the bondage of self, that I may better do Thy will. Take away my difficulties, that victory over them may bear witness to those I would help of Thy Power, Thy Love, and Thy Way of life. May I do Thy will always!"
(p. 63 BB)
God, Take my will and my life. Guide me in my recovery. Show me how to live. AMEN (the step on p. 59 BB)

Господи оставям се в ръцете Ти - да ме съградиш и направиш с мен това, което желаеш.
Освободи ме от оковите на Егото, за да мога по-добре да изпълнявам волята Ти. Отстрани затрудненията ми. Нека победата над тях засвидетелства пред тези, на които бих могъл да помогна, Твоята Сила, Твоята Любов, и Твоя Начин на Живот.
И нека винаги бъде Твоята Воля. АМИН.

4th STEP:Направихме дълбок и безстрашен анализ на самите себе си.

God, grant me the courage to take an honest look at myself!

4th Resentment

“If you have a resentment you want to be free of, if you will pray for the person or the thing that you resent, you will be free. If you will ask in prayer for everything you want for yourself to be given to them, you will be free. Ask for their health, their prosperity, their happiness, and you will be free. Even when you don't really want it for them, and your prayers are only words and you don't mean it, go ahead and do it anyway. Do it every day for two weeks and you will find you have come to mean it and to want it for them, and you will realize that where you used to feel bitterness and resentment and hatred, you now feel compassionate understanding and love.” (p. 552 AA BB)

4ta Негодувание

“Когато изпитате негодувание, от което искате да бъдете освободени, започнете да се молите за нещата или хората, срещу които негодувате, и ще бъдете освободени. Ако поискате в молитвата си да им бъде дадено всичко, което искате за себе си, вие ще бъдете освободени. Молете се за тяхното здраве, просперитет и щастие и ще бъдете освободени. Дори когато всъщност не искате това за тях и вашите молитви са само думи, в които не влагате смисъл, продължавайте да го правите, въпреки това. Правете го всеки ден в продължение на две седмици и ще откриете, че започвате наистина да искате за тях това, което изричате и ще разберете, че там, където сте изпитвали огорчение, негодувание и омраза, сега чувствате състрадание, разбиране и любов.”

Молитва на гневния човек (“Руска/Българска версия”)

Близки и приятели:

Господи, помогни ми да видя, че …….. е възможно да е духовно болен, както съм и аз.  Господи, помогни ми да се отнасям към …….. с търпение, любов, съчувствие и състрадание, както бих се отнасял към болен приятел.  Боже, напомняй ми че …….. е твое чадо, също като мен и другите хора, и се нуждае от любов, закрила и подкрепа, също като мен и другите хора. Господи, помогни ми да му/й простя. Боже,освободи ме от гняв и раздразнение към него/нея Покажи ми, моля те как да му/й бъда полезна и как да бъда толерантна към него/нея. Напомняй ми че нямам право да ползвам хората. Нека бъде Твоята воля, а не моята!”

Познати:

"Господи, помогни ми да видя, че  ……..  може би е духовно болен/а, също както съм и аз. Господи, помогни ми да се отнасям с него/нея като към болен приятел - с търпение, съчувствие и състрадание. Как мога да бъда му/й бъда полезна за да бъде щастлив? Господи, спаси ме от гняв и раздразнение. Напомняй ми че нямам право да ползвам хората. Нека бъде Твоята воля, а не моята. Амин"

Обща:

"Господи, помогни ми да видя, че може би  имам работа с  духовно болен човек, каквато съм и аз. Господи, помогни ми да подходя с търпение, съчувствие и състрадание, като към болен приятел. Покажи ми как мога да бъда полезна? Господи, спаси ме от гняв и раздразнение. Напомняй ми, че нямам право да ползвам хората. Нека бъде Твоята воля, а не моята. Амин"

4th When I am disturbed by the conduct (symptoms) of others

"This is a sick man. How can I be helpful to him? God save me from being angry. Thy will be done."(p. 67 BB)
“God help me to show this person the same tolerance, pity and patience that I would Cheerfully grant a sick friend. This is a sick person, how can I be helpful to him? God save me from being angry. Thy will be done.” (see above and p. 141 of 12&12)

4та Когато съм обезпокоен/а от поведението (симптомите) на другите

"Това е един болен човек. Как мога да бъда му бъда полезна? Господи, пази ме от гняв. Да бъде Твоята воля."
“Господи, помогни ми да покажа на този човек същата толерантност, съчувствие и търпение, с които бих сърдечно дарила болен приятел. Това е един болен човек, как мога да му бъда полезна? Господи, спаси ме от гняв. Да бъде Твоята воля.”

4th When I am afraid

"We ask Him to remove our fear and direct our attention to what He would have us be."(p. 68 BB)
God, relieve me of this fear and direct my attention to what you would have me be.
AMEN (see above)

4та Когато се страхувам

"Ние го молим да премахне страха ни и да насочи вниманието ни към това, което Той би искал да бъдем."
Господи, освободи ме от страха и насочи вниманието ми към това, което Ти би искал да бъда. АМИН.

Молитва за всеки един страх (“Руска/Българска версия”)

Господи, покажи ми, че страхът ми от ……….. е неоснователен и причинен от това, че разчитам само на себе си. Моля те, покажи мi, че ако разчитах на Теб и Ти се доверявах напълно нямаше да се страхувам от ………... Господи, освободи ме от страха ми от ……….. и насочи вниманието ми към това, което Ти би искал да бъда - радостен, щастлив и свободен. Моля те помогни ми да живея тук и сега.

4th When in doubt

"I was to sit quietly when in doubt, asking only for direction and strength to meet my problems as He would have me. Never was I to pray for myself, except as my requests bore on my usefulness to others. Then only might I expect to receive. But that would be in great measure." (p.13)

4та Когато се съмнявам

"Когато се съмнявам, ще седна тихо и ще питам само за посока и сила, за да мога да посрещна моите проблеми, както Той би искал за мен. Никога няма да се моля за себе си, освен в слуаите, когато това е от полза за другите. Само тогава мога да очаквам да получа. Но пък ще получа в пъти повече."

4th When I am aware of my own defects and seeking God’s help to change

"We asked God to mold our ideals and help us to live up to them. . . we ask God what we should do about each specific matter."(p. 69 BB)

God mold my ideals in this particular area of my life and help me to live up to them. What should I do in each specific matter? Guide me God and give me strength to do right. AMEN (see above)

REFLECTION: I need to "dump" myself out to my Higher Power, throw away attitudes and behavior that have been hindering my relationships, and keep only those ideas which build and strengthen me. I trust that my Higher Power will help me know what to throw and what to keep.

4та Когато съм запознат/а с дефектите си и търся Бог да ми помогне, да се променя

"Помолихме Бог да оформи нашите идеали и да ни помогне да живеем според тях... ние питаме Бог какво трябва да направим по всеки конкретен въпрос."

Гоподи, оформи моите идеали в тази определена област от живота ми и ми помогни да живея според тях. Какво трябва да направя по всеки определен въпрос? Води ме, Господи, и ми дай сили да направя това, което е правилно. АМИН (виж по-горе)

РАЗМИСЪЛ: Трябва да “захвърля” себе си в ръцете на моята Висша сила, да изхвърля нагласите и поведенията, които спъват взаимоотношенията ми с хората и да запазя само онези идеи , които ме изграждат и ме укрепват.
Вярвам, че моята Висша сила ще ми помогне да узная какво да изхвърля и какво да запазя.

5th STEP: Признахме пред Бог, пред себе си и пред друго човешко същество истинската същност на грешките си.

God I thank you from the bottom of my heart that I know you better. Help me become aware of anything I have omitted discussing with another person. Help me to do what is necessary to walk a free man at last. AMEN (p. 75 BB)

Гоподи, благодаря Ти от дъното на сърцето си, че те познавам по-добре. Помогни ми да осъзная това, което съм пропуснал да обсъдя с някой друг. Помогни ми да направя това, което е необходимо, за да живея най-сетне като свободен човек. АМИН

6th STEP: Бяхме напълно готови Бог да отстрани тези несъвършенства на характера ни.

God help me become willing to let go of all the things to which I still cling. Help me to be ready to let You remove all of these defects, that Your will and purpose may take their place. AMEN (p. 76 BB)

Гоподи, помогни ми да пожелая да се освободя от всички неща, към които все още съм впримчен. Помогни ми да бъда готов да Ти позволя да отстраниш всички тези дефекти, така че Твоята воля и Твоята посока да заемат мястото им. АМИН

 

 

7th STEP: Смирено Го помолихме да отстрани нашите недостатъци.

"I humbly offered myself to God, as I then understood Him, to do with me as He would. I placed myself unreservedly under His care and direction. I admitted for the first time that of myself I was nothing; that without Him I was lost. I ruthlessly faced my sins and became willing to have my new-found Friend take them away, root and branch." (p. 13)

"My Creator, I am now willing that you should have all of me, good and bad. I pray that you now remove from me every single defect of character which stands in the way of my usefulness to you and my fellows. Grant me strength, as I go out from here, to do your bidding. Amen." (p. 76 BB)

"Смирено предожих себе си на Бог, след като вече Го разбирах, да направи с мен това, което Той намери за добре. Предоставих себе си безрезервно под Неговата Грижа и Насоки. За първи път си признах, че сам аз съм нищо; че без Него съм загубен. Безмилостно се изправих пред греховете си и бях готов да ги предоставя на моя новооткрит Приятел, за да ги изкорени."

"Създателю мой, сега аз съм готов да Ти предоставя всичко oт себе си, и доброто и лошото. Аз се моля сега Tи да отстраниш от мен всеки един дефект на характера ми, който ми пречи да съм полезна на Теб и на ближните ми. Дай ми сили отсега нататък да следвам Твоята воля във всичките си дела. Aмин."

8th STEP: Направихме списък на хората, на които бяхме причинили зло и пожелахме да изкупим вината си пред тях.

"We attempt to sweep away the debris which has accumulated out of our effort to live on self-will and run the show ourselves. If we haven’t the will to do this, we ask until it comes." (p. 76 BB)

God help me to become willing to sweep away the debris of self will and self reliant living. Thy will be done for this person as well as for me.  AMEN (see above)

"Опитваме се да отърсим от отломките, натрупани от усилията ни да живеем според собствената си воля и да ръководим парада. Ако нямаме волята да направим това, ние се молим, докато се сдобием с такава."

Господи, помогни ми да се почувствам готова да се отърся от отломките, натрупани от усилията да живея според собствената си воля и аз да ръководя парада. Да бъде Твоята воля за този човек, както и за мен. АМИН (виж по-горе)

9th STEP: Лично изкупихме вината си пред тези хора, когато това бе възможно, освен в случаите, когато това би наранило тях или други.

God give me the strength and direction to do the right thing no matter what the consequences may be. Help me to consider others and not harm them in any way. Help me to consult with others before I take any actions that would cause me to be sorry. Help me to not repeat such behaviors. Show me the way of Patience, Tolerance, Kindliness, and Love and help me live the spiritual life. AMEN (p. 78-80 BB)

Господи, дай ми силата и посоката да направя товя, което е правилно, без значение какви могат да бъдат последствията. Помогни ми да помисля за другите и да не им навредя по някакъв начин. Помогни  ми да потърся съвет, преди да предприема каквито и да било действия, за които бих съжалявал. Помогни ми да не повтарям такива поведения. Покажи ми пътя на Търпението, Толерантността, Добротата и Любовта и ми помогни да живея Духовен Живот. АМИН

10th STEP: Продължихме да правим равносметка със самите себе си и когато допускахме грешки бързо си ги признавахме.

God remove the сelfishness, dishonesty, resentment and fear that has cropped up in my life right now. Help me to discuss this with someone immediately and make amends quickly if I have harmed anyone. Help me to cease fighting anything and anyone. Show me where I may be helpful to someone else. Help me react sanely; not cocky or afraid. How can I best serve You - Your will, not mine be done. AMEN (p. 84-5 BB) "How can I best serve Thee—Thy will (not mine) be done." (p. 85 BB)

Господи, отстрани егоизмът, нечестността (непочтеността), негодуванието и страхът, които се появяват в живота ми в момента. Помогни ми да намеря с кого да обсъдя това веднага и ако съм наранила някого, да се поправя бързо. Помогни ми да не се боря с нищо и никого. Покажи ми къде мога да бъда полезна на някой друг. Помогни ми да реагирам нормално; Не самонадеяно или със страх. Как мога най-добре да Ти служа? И нека бъде Твоята воля, а не моята! АМИН
"Как мога най-добре Ти служа - да бъде Твоята воля, (не моята)."

11th STEP: Постарахме се чрез молитва и медитация да подобрим съзнателния си контакт с Бог, така както Го разбираме, като се молехме единствено да ни бъде открита волята My спрямо нас и да ни бъде дадена силата да я изпълнем.

"As we go through the day we pause, when agitated or doubtful, and ask for the right thought or action. We constantly remind ourselves we are no longer running the show, humbly saying to ourselves many times each day 'Thy will be done.' " (p. 87-8 BB)

God, I'm agitated and doubtful right now. Help me to stop and remember that I've made a decision to let You be my God. Give me the right thoughts and actions. God save me from fear, anger, worry, self-pity or foolish decisions that Your will, not mine be done. AMEN

"Докато преминаваме през деня ние спираме, когато сме раздразнени или се съмняваме, и питаме за правилната мислъл или действие. Ние постоянно си припомняме, че вече не ние водим парада, смирено казваме на себе си много пъти на ден и всеки ден "Да бъде Твоята воля."

Господи, аз съм раздразнен и ме мъчат съмнения точно сега. Помогни ми да спра и да си припомня, че съм взел решение Ти да бъдеш моя Бог. Дай ми правилните мисли и действия. Господи, пази ме от страх, гняв, тревога, самосъжаление и глупави решения, така че да бъде Твоята воля, а не моята. АМИН

 

12th STEP: Достигнали до духовно пробуждане като резултат от тези стъпки, ние се постарахме да предадем тяхното послание на други алкохолици и да прилагаме тези принципи във всичките си дела.

Dear God, My spiritual awakening continues to unfold. The help I have received I shall pass on & give to others, Both in & out of the Fellowship. For this opportunity I am grateful. I pray most humbly to continue walking day by day on the road of spiritual progress. I pray for the inner strength & wisdom. To practice the principles of this way of life in all I do & say. I need You, my friends, & the program every hour of every day. This is a better way to live.

Мили Боже, моето духовно пробуждане продължава да се разгръща. Сега е необходимо да предам помощта, която получих на другите както в АА така и извън него. Благодарна съм за тази възможност. Сега аз се моля най - смирено да продължа напред ден по ден по пътя на духовнoto израстване. Моля Те за вътрешната сила и мъдрост, за да прилагам принципите на този нов начин на живот във всичко, което правя и казвам. Имам нужда от своите приятели в АА и от програмата всеки един час на всеки един ден за да водя един по-добрър начин на живот.

 

Credits:

http://www.silkworth.net/aa/prayer.html

http://friendsofbillw.net/twelve_step_prayers

http://www.aaserenity.com/recoveryprayers.html

Other Prayers / Други Молитви


St Francisк Prayer (11th step)

Lord, make me a channel of thy peace;
That where there is hatred, I may bring love;
That where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness;
That where there is discord, I may bring harmony;
That where there is error, I may bring truth;
That where there is doubt, I may bring faith;
That where there is despair, I may bring hope;
That where there are shadows, I may bring light;
That where there is sadness, I may bring joy.
Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted;
To understand, than to be understood;
To love, than to be loved.
For it is by self-forgetting that one finds.
It is by forgiving that one is forgiven.
It is by dying that one awakens to eternal life.
AMEN.
 

Молитвата на Св. Франциск (11та стъпка) дир.бг

Годподи, превърни ме в пътека за Твоя мир;
Така, че там, където има омраза, да съумея да донеса любов;
Там, където има неправда, да внеса дyха на опрощението;
Там, където има раздори, да внеса хармония;
Там където има заблуда, да внеса истина;
Там, където има съмнение, да внеса вяра;
Там, където има отчаяние, да внеса надежда;
Там, където има сенки, да вонеса светлина;
Там, където има тъга, да внеса радост.
Господи, помогни ми да мога да утешавам, вместо да търся утеха;
Да разбирам, вместо да бъда разбиран;
Да обичам, вместо да бъда обичан.
Защото забравяйки себе си, човек намира.
Прощавайки на другите, получава опрощение.
Умирайки, човек се пробужда за вечен живот.
АМИН

 

Молитвата на Боб Д.

I am the place where God shines through

For He and I are one, not two

I need not worry, fret, nor plan

He wants me where and as I am

And if I can be relaxed and free

He'll carry out his plan through me

Amеn

Аз съм мястото, през което Бог изгрява
Защото Той и Аз сме един, не двама
Не са ми нужни тревоги, угризения, нито план

Защото Той ме иска там, където и какъвто съм
И ако съумея да бъда спокоен и свободен
Той ще изпълнява сеоя план чрез мен
Амин

 

SERENITY PRAYER
(short version)

God, grant me the
Serenity to accept the things I cannot change
Courage to change the things I can,
and the Wisdom to know the difference.
Thy will be done, not mine. AMEN
 

МОЛИТВА ЗА СПОКОЙСТВИЕ
(кратка версия)

Господи, дари ме със смирението, за да приема нещата, които не мога да променя;
Куражът, да променя нещата, които мога да променя;
И Мъдростта, за да прозирам разликата между едното и другото;
И нека бъде Твоята воля, не моята. АМИН

 

SERENITY PRAYER
(long version)

God, grant me the
Serenity to accept the things I cannot change
Courage to change the things I can,
and the Wisdom to know the difference.

Living one day at a time;
Enjoying one moment at a time;
Accepting hardship as the pathway to peace.

Taking, as He did, this sinful world as it is, not as I would have it. Trusting that He will make all things right if I Surrender to His Will; That I may be reasonably happy in this life, and supremely happy with Him forever in the next.

AMEN
 

МОЛИТВА ЗА СПОКОЙСТВИЕ
(дълга версия)

Господи, дари ме със смирението, за да приема нещата, които не мога да променя;
Куражът, да променя нещата, които мога да променя;
И Мъдростта, за да прозирам разликата между едното и другото;

Да изживявам един ден за ден;
Да се радвам на един момент в даден момент;
Да приемам трудностите, като път към покоя.

Да приемам, както Бог прави, този грешен свят такъв, какъвто е, а не какъвто аз бих искал/а да бъде. Да се доверя, че Бог ще се погрижи всичко да е наред ако се предам в Неговите ръце;
Че така ще мога да бъда относително щастлив/а в този живот и върховно щастлив/а с Него завинаги в следващия.

АМИН


The Lord's Prayer

(traditional)

Our Father, which art in heaven, Hallowed be thy Name.

Thy Kingdom come. Thy will be done in earth, As it is in heaven.

Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, As we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation, But deliver us from evil.

For thine is the kingdom,The power, and the glory, For ever and ever.

Amen.
 

 

 

Отче Наш 

Отче наш, Който си на небесата!

Да се свети Твоето име; Да дойде Твоето царство; Да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята;

Насъщния ни хляб дай ни днес и прости греховете ни, тъй както и ние прощаваме на длъжниците си; и когато изпаднем в изкушение ни избави от лукавия.

Защото Твое е царството и силата, и славата, вовеки веков.

Амин!

 

Отче Наш (адаптирана)

Отче наш, Който си на небесата!

Да се свети Твоето име; Да дойде Твоето царство; Да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята;

Дай ми днес насъщния ми хляб и ми прости греховете, както и аз прощавам греховете на другите; Не ме въвеждай в изкушение, избави ме от лукавия".

Защото Твое е Царството и Силата, и славата, вовеки веков.

Амин!

 

Set aside prayer

Lord, today help me set aside everything I think I know about You, everything I think I know about myself, everything I think I know about others, and everything I think I know about my own recovery, for a new experience in myself, a new experience in my fellows, and my own recovery.

 

Mолитва за оставяне

Господи, помогни ми да оставя всичко, което мисля, че знам за Теб, всичко, което мисля, че знам за себе си, всичко, което мисля, че знам за другите и всичко, което мисля, че знам за моето собствено възстановяване, за да мога да възприема по нов начин себе си, да възприема по нов начин ближните си, както и своето собствено възстановяване.

 

 

 

 

 

Молитва на последните Оптински старци

 

Господи, дай ми с душевно спокойствие

да посрещна всичко, което ще ми донесе настъпващият ден.

Дай ми всецяло да се предам на Твоята свята воля.

През всеки час на тоя ден ме наставлявай и подкрепяй.

Каквито и вести да стигнат до мен през деня,

научи ме да ги приема със спокойна душа

и с твърдото убеждение, че всичко това е според Твоята свята воля.

 

Във всички мои думи и дела ръководи мислите и чувствата ми.

При всички непредвидени случаи не позволявай да забравя,

че всичко е изпратено от Теб.

 

Научи ме да постъпвам правилно и разумно с всеки член на семейството ми,

като не смущавам и не огорчавам никого.

 

Господи, дай ми сили да понеса умората на настъпващия ден и всички събития през деня.

Ръководи моята воля и ме научи да се кая, да се моля, да вярвам, да се надявам, да търпя,

да прощавам, да благодаря и да обичам всички.

 

Амин

 

Butch’s & Larcine’s prayer

God, I believe there is a path from wherever I am, to wherever I need to be. I believe I will be given the light to find that path and I believe I will be given the strength to follow it one day at a time. And when I arrive I will have enjoyed the journey and I will be myself.

Did I enjoy the journey today?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texts useful for our recovery | Текстове, полезни за                   възстановяването

A SEASON A REASON AND A LIFETIME

People come into your life for a reason, a season, or a lifetime. When you figure out which one it is, you will know what to do for each person.When someone is in your life for a REASON . . . It is usually to meet a need you have expressed. They have come to assist you through a difficulty, to provide you with guidance and support, to aid you physically, emotionally, or spiritually. They may seem like a godsend, and they are! They are there for the reason you need them to be.Then, without any wrongdoing on your part, or at an inconvenient time, this person will say or do something to bring the relationship to an end.Sometimes they die. Sometimes they walk away. Sometimes they act up and force you to take a stand.What we must realize is that our need has been met, our desire fulfilled, their work is done. The prayer you sent up has been answered. And now it is time to move on.

When people come into your life for a SEASON . . .Because your turn has come to share, grow, or learn.They bring you an experience of peace, or make you laugh. They may teach you something you have never done. They usually give you an unbelievable amount of joy. Believe it! It is real! But, only for a season.

LIFETIME relationships teach you lifetime lessons; things you must build upon in order to have a solid emotional foundation. Your job is to accept the lesson, love the person, and put what you have learned to use in all other relationships and areas of your life. It is said that love is blind but friendship is clairvoyant.

~Author Unknown

За един сезон, Поради причина или За цял живот

Хората идват в живота ни поради причина, за един сезон или за цял живот. Когато разберем от кои тип е съответният човек, ще знаем какво да направим за него.

Когато някой е в живота ни поради причина, той обикновено е дошъл, за да отговори на потребност, която сме изразили. Той е дошъл, за да ни помогне да преминем през трудност, да  ни предостави насоки и подкрепа, да ни помогне физически, емоционално или духовно. Той може да изглежда като божи дар... и той е! Той е тук, поради причината, заради която имаме нужда да е тук. След което, без каквато и да е грешка от наша страна, или в неудобен момент, този човек ще каже или направи нещо, за да сложи край на отношенията ни. Понякога тези хора умират. Понякога си тръгват. Понякога действат по начин, по който ни принуждават да се противопоставим. Ние просто трябва да разберем, че нашата нужда е посрещната, нашето желание е изпълнено, тяхната работа е свършена. Молитвата ни е получила отговор. И сега е време да продължим напред.

Когато хората идват в живота ни за един сезон… това е защото е дошъл нашият ред да споделяме, да растем, или да учим. Те ни носят спокойствие или да ни карат да се смеем. Те могат да ни научат на нещо, което никога не сме правили. Те обикновено ни дават невероятно много радост. Повярвайте! Това е реално! Но само за един сезон.

Доживотните взаимоотношения ни дават уроци през целия живот; неща, които трябва да надграждаме, за да имат солидна емоционална основа. Нашата работа е да приемем урока, да обичаме съответния човек и да приложим това, което сме научили във всички други взаимоотношения и области на живота си.
Както е казано, любовта е сляпа, докато приятелството е ясновидство.
 
~ Автор Неизвестен

 

YESTERDAY-TODAY-TOMORROW

There are two days in every week about which we should not worry, two days which should be kept free from fear and apprehension.

One of these days is YESTERDAY with its mistakes and cares, its faults and blunders, its aches and pains. YESTERDAY has passed forever beyond our control.All the money in the world cannot bring back YESTERDAY. We cannot undo a single act we performed; we cannot erase a single word we said...YESTERDAY is gone.

The other day we should not worry about is TOMORROW with its possible adversaries, its burdens, its large promise and poor performance. TOMORROW is also beyond our immediate control. TOMORROW'S sun will rise, either in splendor or behind a mask of clouds- but it will rise. Until it does, we have no stake in TOMORROW for it is yet unborn.

This leаves only one day.... TODAY. Any man can fight the battle of just one day. It is only when you and I add the burdens of those two awful eternities.... YESTERDAY AND TOMORROW that we break down.

It is not the experience of TODAY that drives men mad-- it is remorse and bitterness for something which happened YESTERDAY and the dread of what TOMORROW may bring.

LET US, THEREFORE, LIVE BUT ONE DAY AT A TIME!

 

 

ВЧЕРА - ДНЕС - УТРЕ

Има два дни във всяка седмица, за които не трябва да се притеснявамe, два дни, които трябва да са свободни от страх и опасения.

Единят от тези дни е ВЧЕРА със своите грешки и грижи, нередности и проблеми, болки и страдания. ВЧЕРА е преминало завинаги и е извън нашия контрол. Всичките пари на света не могат да върнат ВЧЕРА. Не можем да отменим нито едно действие, което сме извършили; не  можем да заличим нито една дума, която сме изрекли... ВЧЕРА си е отишло.

Другият ден, за който не трябва да се притеснявате е УТРЕ, с неговите възможни противоречия, тежести, големи обещание и недостойни действия. УТРЕ също е извън нашия непосредствен контрол. УТРЕ слънцето отново ще изгрее - тържествено или зад облаци, но ще изгрее. Докато това стане, ние нямаме дял в Утрешния ден, защото той все още не е роден.

Това ни оставя само един ден .... ДНЕС. Всеки човек може да пребори битката на само един ден. Само когато ние добавим тежестите на тези две ужасни вечности - ВЧЕРА и УТРЕ, можем да бъдем съкрушени.

Не преживяното ДНЕС е това, което ни влудява, а разкаянието и горчивината от това, което се е случило ВЧЕРА и ужасът от това, което може да се случи УТРЕ.

ЗАТОВА,  НЕКА ЖИВЕЕМ САМО В ЕДИН ДЕН - ДНЕШНИЯ.

 

 

 

 

DESIDERATA

Go placidly amid the noise and the haste, and remember what peace there may be in silence. As far as possible without surrender be on good terms with all persons. Speak your truth quietly and clearly; and listen to others, even to the dull and the ignorant, they too have their story. Avoid loud and aggressive persons, they are vexations to the spirit.

If you compare yourself with others, you may become vain or bitter; for always there will be greater and lesser persons than yourself. Enjoy your achievements as well as your plans. Keep interested in your own career, however humble; it is a real possession in the changing fortunes of time.
Exercise caution in your business affairs, for the world is full of trickery. But let not this blind you to what virtue there is; many persons strive for high ideals, and everywhere life is full of heroism. Be yourself. Especially do not feign affection. Neither be cynical about love; for in the face of all aridity and disenchantment it is as perennial as the grass. Take kindly the counsel of the years, gracefully surrendering the things of youth.

Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune. But do not distress yourself with dark imaginings. Many fears are born of fatigue and loneliness. Beyond a wholesome discipline, be gentle with yourself. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars; you have a right to be here. And whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should be.

Therefore, be at peace with God, whatever you conceive Him to be. And whatever your labors and aspirations in the noisy confusion of life, keep peace in your soul. With all its sham, drudgery and broken dreams; it is still a beautiful world. Be cheerful. Strive to be happy.

(Poem by Max Ehrmann 1927)

 

Дезедерата

Върви спокойно сред глъчката и бързината и не забравяй, че покой се крие в тишината. Бъди в добри отношения с всички хора, доколкото можеш, но без да прекланяш глава. Изричай истината си спокойно и ясно; изслушвай другите, били те глупави или невежи, те също имат своя разказ. Избягвай шумни, агресивни хора, те всяват смут в душата.

Ако се сравняваш с другите, може да се поддадеш на суета или горчивина, защото винаги ще има по-добри и по-лоши от теб. Наслаждавяй се на своите постижения, както и плановете си. Бъди заитересован от собствената си кариера, но със смирение; това е непреходна ценност в променливите пътища на съдбата.

Бъди предпазлив в сво­ите начинания, защото светът е пълен с измама. Но нека това не ти попречи да виждаш добродетелта, която съществува; много хора се стремят към възвишени идеали и животът е пълен с героизъм. Бъди себе си. И най-вече, не се преструвай. Нито пък бъди циничен спрямо любовта; защото на фона на цялото бездушие и безверие, тя е вечна като тревата. Приемай в мир това, което носят годините, като се отказваш без горест от присъщото на младостта.

Калявай силата на духа си, за се предпазиш при внезапно нещастие. Но не се измъчвай с мрачно въображение. Много страхове се раждат от умора и самота. Покрай полезната самодисциплина, бъди добър със себе си. Ти си дете на Вселената не по-малко от дърветата и звездите; ти имаш право да бъдеш тук. И независимо дали това е ясно за теб, без съмнение, Вселената се разгръща такава, каквато трябва да бъде.

Затова бъди в мир с Бог, какъвто Го разбираш. И каквито и да са твоите занимания и стремежи, в шумната суматохата на живота, бъди в  мир с душата си. Въпреки целия фалш, дерзания и разбити мечти, този свят е прекрасен. Радвай се. Стреми се към щастието.

(Поема от Max Ehrmann 1927)

Как да слушаме Бог (“Руска Версия”)

Когато незнаем нещо, когато сме в съмнение и нерешителност, бог ще ни го разкрие. Хувабо е да сме упороти в това да питаме бог.

Ето няколко прости насоки за хора, които имат желание да придобият опит. Можете да откриете за себе си най-важното и практично нещо, което някога би могло да бъде позтнато на човек – как да бъдете в контакт с Бог. Всичко, което е необходимо, е готовността да бъдете честни. Всеки човек, който го прави постоянно и искрено, установява, че то наиситна работи. Преди да започнете, разгледайте тези фундаментални понятия. Те са достоверни и са основани на опита на хиляди хора.

Фундаментални понятия:

Условия да можем да чуем Бог:

Предвид тези основни елементи, по-натаък се дават конкретни препоръки как да слушаме Бог

Препоръки как да слушаме Бог:

Да намериш време и място, където можеш да бъдеш сам в състояние на спокойствие, където никой няма да те обезпокои. Много хора откриват, че най-подходящото време е рано сутрин. Вземете със себе си лист и химикал.

Сяени в удобна поза. Отпусни всичките си мускули. Бъди свободен. Няма нужда да се бърза. По време на тези минути не трябва да има напрежение. Бог няма да може да дойде при теб, ако си напрегнат и се тревожиш за предстоящите отговорности.

Отвори сърцето си за Бог. На глас или на себе си кажи на Бог, че би искал да узнаеш Неговия план за твоя живот, че искаш да получиш Неговия отговор на проблем или ситуация, с която в момента си се сблъскал. Бъди точен и конкретен в своята молба.

Бъди неподвижен, тих, отпуснат и открит. Позволи на разума си да се „освободи”. Позволи на Бог да води разговора. Мислите, идеите и впечатленията ще започнат да идват в ума и сърцето ти. Бъди бдителен, осъзнат и открит.

Това е ключът към целия процес. Записвай всичко, което ти дойде на ум. Всичко. Записването е начин да се фиксира, за да можеш по-късно всичко да си спомниш. Не сортирай и не заличавай свои мисли.

Когато потокът от мисли се забави, спри. Внимателно погледни това, което си написал. Не всяка мисъл, която ни спохожда, е изпратена от Бог. Затова трябва да проверим нашите мисли.

Ето къде писмената фиксация ни помага да ги видим:

Когато имаш съмнение и когато това е важно, друг човек, практикуващ двустранната молитва може да сподели неговото виждане за тези мисли или действие. Още някой, който също желае в живота ни да присъства Бог, може да ни помогвем да видим ситуацията по-ясно. Обсъдете заедно това, което си написал. Много хора постъпват по този начин. Те разказват един на друг за получените ръководства. Това е тайната на единството. Винаги съществуват три страни по даден въпрос – твоята страна, моята страна и правилната страна. Ръководството ни показва коя страна е правилната – не кой е прав, а какво е правилно.

Осъществявай мислите, които са те споходили.  Ще бъдеш сигурен в ръководството тогава, когато вървиш чрез него. Кормчията няма да подкара лодката дотогава, докато тя стои на едно място. Резултатите от твоето послушание ще те убедят, че си на правилния път.

Какво да правя, ако не получавам ясни мисли? Ръководството на Бог е достъпно както въздуха, който дишаме. Ако не ме спохождат мисли, докато слушам, това не е по вина или грешка на Бог. Обикновено това се получава, когато възнамерявам да предприема действия:

нещо погрешно в моя живот, срещу което няма да се изправя и няма да поправя;

навик или оправдание, от което няма да се откажа;

човек, на когото няма да простя;

погрешни връзки в живота ми, които няма да прекратя;

поправяне  на нанесена вреда, което няма да направя;

нещо, което Бог вече ми е казал да направя, а аз не съм Го послушал. Провери тези точки и бъди честен. После се опитай да Го послушаш отново.

Да предположим, че направя грешка и направя нещо от името на Бог, което не е правилно. Разбира се, ние правим грешки. Ние сме хора с множество грешки. Въпреки това, Бог винаги ще уважава нашата искреност. Той ще работи около нас и ще работи чрез всяка наша грешка, която извършим. Той ще ни помогне да направим всичко правилно. Помнете, че когато се вслушваме в Бог, някой друг човек може да се съгласи или да не се съгласи с това. Затова, когато се появи опозиция, това съвсем не означава, че ти си направил грешка. Това би могло да означава, че другият човек не желае да знае или направи това, което е правилно. Да предположим, че неможем да направим нещо от казаното и възможнодтта си отиде! Съществува само един начин да го изпълниш. Да го решиш с Бог. Да му кажеш, че съжаляваш. Да Го помолиш за прошка, да приемеш Неговата прошка и да започнеш всичко от начало. Бог, нашият Отец, не е лишен от индивидуалност калкулатор, той може да ни разбере много повече отколкото ние самите.

Никога няма да разбереш какво е да плуваш, докато не влезеш във водата и не пробваш. Никога няма да узнаеш какво е това, докато не опиташ. Всеки човек, който се е опитал да направи това честно, открива, че тази мъдрост му е дошла на ум, че Сила, по-висша от човешката, започва дадейства в неговия живот. Това е безкрайно пътешествие. Това е стил на живот за всеки и навсякъде. Всеки човек може да бъде в съприкосновение с Бог, навсякъде, по всяко време, ако изпълни неговите условия:

 

 

Когато човек слуша, Бог говори.
Когато човек се вслушва, Бог действа.

Такъв е законът на молитвата.

Планът на Бог минава през живота на обикновените хора,
които изразяват готовност да бъдат водени от Него.
                                                                                                                                                  

                                                               Джон  Е. Батерсън (приятел на Доктор Боб)

Категории: Новите членове питат | Добавен от : July (08-10-2016)
Прегледи: 1365 | Рейтинг: 1.0/1
Общо коментари: 0
Само регистрирани потребители могат да добавят коментари
[ Регистрация | Влез ]
Меню:
Секция с категории:
Новите членове питат [20]
Към близките [3]
Групата на АА [7]
...там, където всичко започва
Към свещенослужителите и духовенството [4]
АА в изправителни учреждения [4]
0т историята на АА [0]
Третия завет на АА - Служенето [4]
Лични истории. Пубикувани в АА Grapevine [2]
АА за жените [2]
Наши приятели:
Анонимни Алкохолици в европейския регион
Сайтове на АА по целия свят
АА Грейпвайн - международен журнал на Анонимни Алкохолици
Ал-Анон в България

Търсене:

Статистика:

Всичко на линия: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Боже, дари ни смирението да приемаме нещата, които не можем да променим,
смелостта, да променяме нещата, които можем да променим и мъдростта да разбираме разликата.
Site created in uCoz