AA поговорки - Форум на АА в България

[ Ново съобщение · Потребители · Правила на форума · Търсене · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: elica  
AA поговорки
July Дата: Сряда, 13-04-2016, 10:19 AM |Съобщение 1
С опит
Група: Администратор
Постове: 328
Статус: Извън линия
АА
•      :We are not God's gift to AA; AA is " "to us.  Ние не сме Божи дар за АА; АА е за нас(Божи дар).

•      AA: We are not reformed drunks but informedalcoholics.-  Ние не сме реформирани пияници, а информирани алкохолици.

•       AA: We're herefor a reason not for the season. –  Ние сме тук по причина, а не заради сезона.

•      AA Groups: An AA group will be judged by the worstbehavior of its members.- АА Групи: Една група на АА ще бъде съдена по най-лошото поведение на нейните членове.

•      AA Groups: When you clean up after your group, youleave the signature of AA behind you.- АА Групи: Когато почистваш след своята група, ти оставяш подписа на АА след себе си.

•      AA is not a sentence, it is a reprieve.- АА не е присъда, то е помилване.

•     A.A. is aself-help program but you can't do it by yourself. – АА е програма за само помощ, но не можеш да я правиш самичък.

•      A.A. stands for Attitude Adjustment (or AlteredAttitudes, Acknowledge Acceptance or Avoid Anger.)- А.А .е  позиция за променено отношение ( или за променени нагласи, признато приемане или отстранен гняв)( всички почват с А на
англ. и имат съкращение А.А.)


•      AA won't open the gates of heaven to let you in,but it will open the gates of hell to let you out.- А.А. няма да отвори портите на рая за да влезеш, а тези на ада за да излезеш.

•      I have become a pupil of A.A. rather than theteacher I thought I was. - Аз съм станал ученик(питомец) на А.А., а не учителят който мислих, че съм.
 
July Дата: Сряда, 13-04-2016, 10:22 AM |Съобщение 2
С опит
Група: Администратор
Постове: 328
Статус: Извън линия
Acceptance
•      Just accept, don't expect – Просто приемай, не очаквай.

•     Acceptance isknowing the past will never get better. – Приемане е знанието, че миналото никога не е можело да бъде по-добро.

•     Acceptance:Experience is what you get when you don't get what you want.- Опит: Това, което получаваш когато не получаваш това, което искаш.

•       Acceptance: Lifeis 10% what you make it and 90% how you take it. – Приемане: Живота е 10% от  това, което правиш и 90% от това как го приемаш.

•      Acceptance: They're just doing it, they're notdoing it to you.- Приемане: Те (другите) просто го правят, те не го правят за(ради)теб.

•      Acceptance: Turn it over. - Приемане: Обърни го.

•      Acceptance: You can't change the wind, but you canadjust the sails .- Приемане: не можеш да промениш(посоката на) вятъра, но можеш да регулираш платната.
 
July Дата: Сряда, 13-04-2016, 10:26 AM |Съобщение 3
С опит
Група: Администратор
Постове: 328
Статус: Извън линия
•      Al-anon: Known in Ireland as the Provisional Wingof AA.- Ал-анон: Известно в Ирландия като временното крило на АА.

•      Alcoholic
Alcoholic (as defined by self): A piece of crapthe universe revolves around. - Алкохолик(като определение за себе си): Парче лайно около което обикаля вселената.

•      Alcoholic: I may not be much, but I'm all I thinkabout.- Алкохолик: Аз може да не съм много, но съм всичко , което си мисля (че съм).

•      Alcoholic: I only drank on days beginning with"T"-Tuesdays, Thursdays, Today, Tomorrow. - Алкохолик: Аз пия само в дните започващи с Т- вторник, четвъртък, днес и утре.( На англ. всички с „Т“- Tuesdays, Thursdays, Today, Tomorrow.)

•      Alcoholic: If it looks like a duck, waddles like aduck, and quacks like a duck, it must be a duck. - Алкохолик: Ако изглеждакато патица, поклаща се като патица, кряка като патица, то трябва да е патица.

•      Alcoholic: If you drank enough to get to AA, youdrank enough. - Алкохолик: Ако си пил достатъчно за да стигнеш до АА, си пил достатъчно.

•      Alcohol: It provokes the desire but takes away theperformance.- Алкохол: Той предизвиква желанието, но отнема изпълнението(му).

•      Alcohol: It's not what or how much you drank, it'swhat it did to you.- Алкохол: Не е важно какво и колко си пил, а това, какво е направило(пиенето)с теб.

•      Alcoholic: Terminal uniqueness! – Алкохолик: Терминал уникалност!

•      Alcoholic: They didn't make a glass big enough forme to have one drink. – Алкохолик: Не са направили достатъчно голяма чаша за да пия само едно.

•      An alcoholic alone is slumming. – Един самотен алкохолик(това)е мизерия.

•      An alcoholic is not a guy who thinks he's had onetoo many. He's usually the guy who thinks he's had one too few. - Един алкохолик не е човек който мисли, че едно е твърде много. Той обикновено е някой, който мисли, че
едно е твърде малко.

•     Being a"little bit alcoholic" is like being a "little bit
pregnant." -  Да си „малко алкохолик“ е като да си „ малко бременна“.

•     If you think youare an alcoholic, chances are, you are. - Ако мислиш, че си алкохолик има шанс да си.

•      The destiny of every alcoholic is to be locked up,covered up or sobered up. – Съдбата на всеки алкохолик е да бъде заключен, погребан или трезвен.

•      You cancarry the message, but not the alcoholic. – Може да носиш посланието, ноне алкохолика.
 
July Дата: Сряда, 13-04-2016, 10:29 AM |Съобщение 4
С опит
Група: Администратор
Постове: 328
Статус: Извън линия
Alcoholism:
•      Alcoholism: Alcohol went from being my best friendto my worst enemy. - Алкохолизъм: Алкохолът се превърна от най-добрият ми приятел, внай-лошият ми враг.
 
•      Alcoholism: An alcoholic can be in the gutter, yetstill look down on people. – Алкохолизъм: Един алкохолик може да е в канавката, но все още да гледаотвисоко на хората.
 
•     Alcoholism: Guiltof yesterday, fear of tomorrow, shame of today. – Алкохолизъм: Вина отвчера, страх от утре, срам от днес.
 
•     Alcoholism: Highbottoms have trap doors.- Алкохолизъм: Високите дъна имат капан за врати.
 
•     Alcoholism: Ifthe cure works, chances are, you have the disease.- Алкохолизъм: Аколечението работи има шанс да имате заболяване(то).
 
•      Alcoholism: If you drank long enough to get to anA.A. meeting, you drank long enough. - Алкохолизъм: Ако си пил достатъчно за да стигнеш до ААсбирка, си пил достаъчно.
 
•      Alcoholism: Once you are a pickle, you can't be acucumber. But once you are a pickle, you can be a newcomer. - Алкохолизъм: Веднъж щом сивтасал не можеш да бъдеш прясна краставичка, но щом си втасал можеш да бъдеш
новодошъл(в АА).

 
•      Alcoholism: The three most dangerous words for analcoholic-"I've been thinking"- Алкохолизъм: Трите най-опасни думи за едни алкохолик-„Аз си помислих“
 
•      Alcoholism: We are not bad people becoming good,but sick people becoming well. – Алкохолизъм: Ние не сме лоши хора, които стават добри, а болнихора, които стават добре.
 
•      Alcoholism: Your bottom just may be six feet under.- Алкохолизъм: Твоето дъноможе да е 6 крачки надолу.
 
•      Alcoholism: Your disease progresses even when youare not drinking. – Алкохолизъм: Болестта ти прогресира дори когато не пиеш.
 
•      Active alcoholism is like an elevator; you can getoff at any floor. - Активния алкохолизъм е като асансьор; можеш да го хванеш от всекиетаж.
 
•      Alcoholism doesn't come in bottles; it comes inpeople. - Алкохолизма не идва в бутилки, става въпрос за хора.
 
•      Alcoholism is a self-diagnosed disease. - Алкохолизма е самодиагностираща се болест.
 
•      God grant me the serenity to accept the things Icannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know
the difference.
 
- Боже, дари ми смирението за да приема нещата, които не мога дапроменя, куража за да променя нещата, които мога и мъдростта за да разбирам
разликата.

 
July Дата: Сряда, 13-04-2016, 10:38 AM |Съобщение 5
С опит
Група: Администратор
Постове: 328
Статус: Извън линия
Action 
•      Action alleviates anxiety. - Действието облекчава безпокойството.

•      Action: Lazy works twice. – Действие: Мързеливия работи два пъти.

•      Action: Utilize, don't analyze. – Действие: Използвай, не  анализирай.

•      Action: You have to act right in order to feelright (not the other way around). - Действие: Трябва да действаш правилно за да се чувстваш правилно( не по други обиколни пътища).
 Addiction
      :An alcoholic will steal your wallet. A drug addict will steal your wallet and
help you look for it. – Зависимост: Алкохолика ще открадне портфейлът ти. Наркомана ще
открадне портфейлът ти и ще ти помогне да го търсите
Anger:
•      Anger: I can go from grateful to hateful in asecond.- Гняв: Мога да отида от благодарност в гняв за секунда.

•      Anger: We are only as big as the smallest thingthat makes us angry. – Ние сме само толкова големи, колкото най-малкото нещо, което ни кара да се ядосваме.

•      Anger is but a mask for fear. - Гневът е само маска на страха.

•      Justifiable anger is best left to those able tohandle it.- Справедливия гняв е най-лявото оправдание за тези състояния.

•      Those who anger you, conquer you. – Този, който те ядосва те побеждава.

•      Don't get too Hungry, Angry, Lonely or Tired(H.A.L.T.) - Не бъди твърде Гладен, Ядосан, Самотен, Уморен.( На англ. H.A.L.T.
Anonymity
•      Thesecond A in AA is precious; it is the word in our name that sets us apart from
all other alcoholics. – Анонимност: Второто А в АА е ценно: това е думата, която ни отличава от всички други алкохолици.

•     Anonymity: Whoyou see here, what you hear here, let it stay here. – Анонимност: Този, който видите тук, това, което чуете тук,нека остане тук.
Attitude:
•     You canwake up and say "Good morning, God" or "Good God, it's morning!" - Отношение: Може да се събудиш и да кажеш:“ Добро утро, Боже“ или“ Мили Боже , това е утро“.

•     Attitude: You getwhat you expect in life. – Отношение: Получаваш това,което очакваш от живота.

•     Keep an attitudeof gratitude. - Поддържай отношение на благодарност.
 
July Дата: Вторник, 17-05-2016, 12:34 PM |Съобщение 6
С опит
Група: Администратор
Постове: 328
Статус: Извън линия
B Top of Page

•     "Be."- „Бъди“.

•     Be here now. – Бъди тук сега.

•     Don't know-be.- Не знай – бъди.

•     What willbe...will appear. – Това, което ще бъде… ще се появи.

•     You are stillbecoming. – Ти още се изграждаш.

•     Being humblemeans being teachable. – Да бъдеш смирен означава да бъдеш приспособим.

•     We came, we cameto, we came to believe. – Ние започнахме, ние започнахме да, ние започнахме да вярваме.

•     The liar'spunishment is not that he/she is not believed, but that he/she can believe no
one else.
 .- Наказанието на лъжеца не е, че не може да му се вярва, а че той не може да повярва на никому

The Big Book:
•     If you want tohide something from an AA member, put it in the Big Book. – Ако искаш да скриеш нещо от член на АА, сложи го в Голямата Книга.

•     The Big Book: Oneof those rare books that gets smarter every time I read it – Голямата Книга: Една от тези редки книги, която ме правипо-умен всеки път, когато я чата.

•     You may be theonly copy of the Big Book some people ever see. – Ти може да си единственото копие на Голямата Книга, коетонякой хора са виждали някога.
 
July Дата: Вторник, 17-05-2016, 12:40 PM |Съобщение 7
С опит
Група: Администратор
Постове: 328
Статус: Извън линия
Blame
•     Blame, characterdefects: You spot it, you got it.- Вина,дефекти  на характера :Имаш неприятност
като я получиш. -----------------


•      Blame: Don't point a finger; point the whole hand(reach out). - Вина: Не сочи с пръст; сочи с цяла ръка(протегни се).

•      Blame: When you point a finger at someone, thereare three pointing back at you. – Вина: Когато сочиш с един пръст някого, трите останали сочат  теб.
•      May you be blessed with a slow recovery. - Може да си благословен с бавно възстановяване.
Bottom:
•      Bottom: No one comes to AA on a good day. - Дъно: Никой не идва в АА в добър(за него) ден.

•      Bottom: When things get worse faster than you canlower your standards.  - Дъно: Когато нещата стават зле по-бързо отколкото ти можеш да ги влошиш.

•     My bottom iswhere I put my shovel down. – Моето дъно е мястото където мога да си сложа
лопатата легнала.

•      The longer I'm in the program, the lower my bottomseems to get. – Колкото по-дълго съм в програмата, толкова по- ниско ми  изглежда дъното ми.
•     Program bumperstickers belong on the dashboard, not the bumper.-----------------------------

•     Daily meditationfor about 20 minutes is recommended for all in recovery; unless, of course,
you're very busy-then you should meditate for an hour. -Ежедневна медитация за около 20 мин. се препоръчва на всички във възстановяването; освен разбира се ако ти не си много зает- тогава
трябва да медитираш по един час.
 
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Боже, дари ни смирението да приемаме нещата, които не можем да променим,
смелостта, да променяме нещата, които можем да променим и мъдростта да разбираме разликата.
Site created in uCoz