Начало » Артикли » Новите членове питат


Авторските права на английските текстове поместени в сайта принадлежат на АА Grapevine, Ins 2002; Оригиналните текстове са на собственика на сайта: http://www.aa.org

АА в Интернет

A.A. ® Насоки                                                                              Интернет

от G.S.O., Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163

A.A.® Насоки, са съставени за да споделят опита на членове на АА в различни сфери на служенето. Те също така отразяват насоката дадена от дванадесетте традиции и общата Конференция за служене (в САЩ и Канада). В съответствие с нашата традиция за автономност, с изключение на дела, които засягат други групи или АА като цяло, повечето решения се вземат от груповото съзнание на участващите членове. Целта на настоящите насоки е да съдейства за достигане на информирано групово съзнание.

 

ТРАДИЦИИТЕ НА АА В ИНТЕРНЕТ

Ние следваме всички принципи и традиции на АА, както в публичното пространство  и  медиите, така и в Интернет

Анонимността – Тъй както анонимността е духовна основа на всички наши традиции, ние винаги практикуваме анонимността, във всички обществени сайтове.

През 2013г., шестдесет и третата Конференция за Общо Служене потвърди, че „ Интернет, социални медии и всички форми на публични комуникации, са косвено заложени в последното изречение на кратката форма на Единадесета Традиция, което гласи: „ …на ниво преса, радио и кино.“

Както Бил У. е написал „ На това (публично) ниво 100 процента анонимност  - беше единственият възможен отговор. Тук принципите, е нужно да бъдат пред личностите, без изключения.“

В най - проста форма това означава, че членовете на АА не се определят публично като такива, използвайки пълните си имена или/ и техни снимки.

За повече информация относно анонимността онлайн вижте насоките: “Guarding Anonymity Online.”

 

Привличане, не пропаганда -  Като наш съосновател Бил У. пише :

„ Публичната информация приема много форми: един прост знак извън мястото за сбирки, който гласи „ Сбирка на АА тази вечер“; вписване в местните телефонни указатели; разпространение на литературата на АА; радио и телевизионни предавания, с помощта на усъвършенствани медийни техники. Каквато и да е форма да изберем, нека това се свежда до „ един алкохолик, носи посланието на друг алкохолик“,  било то чрез личен контакт, или чрез трети лица и медиите.“

Самоиздръжка – В съответствие с нашата Седма традиция, АА плаща всички свои  разходи и това важи и в кибер пространството. За да се избегне объркване и да се запази усещането за  не присъединяване, одобрение и подкрепа, трябва да поемем грижата за сайтовете и хостовете си. Уеб сайт комитетите е нужно да избягват всеки хост, който включва реклами в пространството си или връзки към сайтове на търговски обекти.

Не се присъединява и не подкрепя – Свързването към други сайтове на АА, често има положителен ефект за значителното разширяване на обхвата на даден сайт. Въпреки това, дори когато връзката е към друг  сайт на АА, е нужно да запазим автономност, тъй като всяка АА единица има свое собствено групово съзнание и може да намери информацията от друга АА единица за  нежелана. Няма начин да знаем, кога това може да се случи.

Опитът показва, че свързването към  сайтове, които не са на АА, е още по-проблематично. Не само защото там е много по-вероятно да се покаже дискусионен материал и свързването може да предполага обвързване и/ или принадлежност.

Опита категорично показа, че когато се разглежда свързване с друг сайт, това става с повишено внимание.

Повишено внимание се изисква също, когато се изработва уеб сайта. Много „ свободни“ уеб хост услуги, задължават това в сайта да са включени задължителни реклами или връзки. Повечето  уеб сайт комитети на АА, виждат това като реално или косвено присъединяване или като подкрепа на продуктите и услугите, посочени в тези реклами. Те са открили, че е разумно да се създаде уеб сайт,  чрез услуга, която не включва задължителни реклами или връзки.

G.S.P.  (Общата служба на АА за публично пространство и медиите), се е постарала да избегне някой от тези клопки в сайтовете на G.S.O.,  aa.org, като са ограничили връзките с познати единици на служби в АА и са включили задължително питане за потвърждение, когато някой иска да активира външни връзки. (Това искане също обхваща достъпа за приложен софтуер като Adobe Reader, който осигурява помощ на посетителите за четене на PDF файлове).

 

ЗАПАЗВАНЕ НА АНОНИМНОСТТА ОНЛАЙН

Модерната комуникация в АА, тече от един алкохолик към друг, по начини които са високотехнологични, отворени и бързоразвиващи се.

Запазването на анонимността става грижа на все по-голям  и нарастващ брой членове, който използват Интернет.

Когато използваме дигитални медии, ние сме отговорни за собствената ни анонимност, както и да запазим тази, на другите. Когато ние публикуваме текст или блогваме, ние трябва да обмислим дали не публикуваме това на публично ниво. Когато ние нарушаваме собствената си анонимност в тези форуми, може по невнимание да нарушим анонимността и на други.

За повече информация за анонимността в Интернет, вижте памфлета                     „ Разбиране на анонимността“ и изданието от октомври 2010 на AA Grapevine,  за анонимността и Интернет.

 

 

ОБЩИ СОЦИАЛНИ И МРЕЖОВИ САЙТОВЕ

Фейсбук и други социални и мрежови сайтове са публични по естество.  Въпреки, че потребителите създават профили и използват потребителски имена и пароли, щом веднъж сте в сайта, това е публично място, където членове на АА и не АА си общуват.

Докато хората не се определят като членове на АА, няма конфликт на интереси. Но когато някой се идентифицира като член на АА, използвайки пълните си имена и/ или снимка, това би противоречило на духа на Единадесета традиция, където се посочва в дългата форма                                  „… Имената (фамилни имена) и снимките ни като членове на АА не бива да се разпространяват публично“

Опита показва, че в съответствие с Единадесета традиция е, да не разкриваме членството си в АА в сайтове на социални мрежи, както и във всеки друг уеб сайт, блог, електронен бюлетин.. и т. нт., и че не е достатъчно за членовете на АА да са защитени само с пароли ако това е достъпно публично.

Уеб сайтовете и социалните мрежи, предлагат на хората възможност да публикуват голямо количество от личната информация за себе си (и за други). Нашия опит показва, че някой членове на АА не публикуват нищо което е на „ АА жаргон“ в личните си профили и в сатуси,  докато други смятат, че е добре да правят това до тогава, докато АА или Анонимни алкохолици не е изрично споменавано.

Тези сайтове, често позволяват на потребителите да създават социални контакти „ групи“ и е възможно да поканите други на „ събитие“ за съмишленици. Някой от АА са избрали да създадат свързани с АА групи. Тъй като, това е сравнително ново средство, членовете на АА често се учат, „в движение“, а технологиите и приложенията се променят практически ежедневно. Нашият опит показва, че променливия характер на социалните мрежи и платформи го прави труден за осигуряване на конкретни насоки за използване на възможностите им за целите на АА.. Всяка група на АА или член, който мисли да навлезе на тази публична арена, трябва внимателно да обмисли и да съобрази политиката на такива сайтове в светлината на традицията за анонимността. Например, сайтове за социални контакти често предоставят пълните имена и снимки на членовете си, противоположно на практиката в АА за избягване на такива оповестявания в публичните медии. Дори в „затворени“ или „частни“ групи, все още е възможно да бъде разкрита реалната идентичност на всеки. Да бъдем добре информирани преди да се присъединим или да се осведомим веднага след присъединяването в такава група, е ключа към защитата на собствената ни анонимност и тази на другите.

G.S.O.  е получило голям брой жалби от засегнати членове на АА, относно нарушаване на анонимността онлайн. Неуместно използване на името на АА, копиране на материали с авторски права и защитени търговски марки, които са неправилно използвани във Фейсбук и дружи социални, мрежови уеб сайтове. Не е уместно  и АА или не АА източник, не би трябвало да претендира да бъде говорител на АА или да действа като, че ли представлява  General Service Office, A.A.W.S., или the General Service Board. Всяка АА единица е независима  и окуражава да  взема решения със осведомено групово съзнание, в светлината на насоките предоставени в нашите Дванадесет традиции.

Членове на АА, понякога се свързват с G.S.O. за предложения, за това, как да останат в традициите във Фейсбук или в други социални мрежи и сайтове. Имайте в предвид, че членовете на G.S.O., не са „специализирани работници“ от сорта на „ технологични магьосници“, но те могат да действат при възможност за подкрепа относно Дванадесетте Традиции на АА и споделения опит от обществото на АА.  За това как  да се практикуват духовните принципи на АА с новите технологии, е нужно да бъде внимателно обсъдено с всяко физическо или юридическо лице, което създава онлайн присъствие на АА.

 

УЕБ САЙТОВЕ НА  АА.  ИЗРАБОТВАНЕ НА МЕСТНИ УЕБ САЙТОВЕ.

Решенията в обществото на Анонимни алкохолици, се вземат обикновено чрез информираното групово съзнание и решението да се създаде уеб сайт не е по-различно. Дали това е регион, област, централен офис или интергрупа на АА, опита предлага формиране на комисия (комитет), за обсъждане на всички аспекти на проекта и всичко възможно относно традициите на АА.                                                                                                                      Освен ако не е защитен с пароли и не е само за членове на Анонимни алкохолици, уеб сайта е публична среда  и следователно изисква гаранции, които ние имаме на ниво на преса, радиото и киното.                         В началото е важно да се съгласува начин за създаване на групово съзнание, което представлява местната АА Общност и да се информират местните групи, областите и централните или интергруповите  офиси в региона (който е засегнат), за работата на комисията. Когато в комисията е постигнат консенсус за неговата роля, отговорности и обхвата на уеб сайта, данните се споделят с цялото тяло (област, регион и т. нт.), както и решение се взема чрез вот на информираното групово съзнание, за това дали да се движи напред с развитието на един сайт. Като част от този процес е, комитетите да могат да поднесат технически въпроси на експертите в областта. Водещо средство за споделения  опит  на АА по отношение на уеб сайтовете, може да наметите в G.S.O. service, частта “Често задавани въпроси за Уеб сайтове на АА“.

 

ДУХОВНИ СЪОБРАЖЕНИЯ

Въз основа на силата на АА и историята за лично и интимно споделяне, духовната същност на „ когато един алкохолик разговаря с друг алкохолик“, е непрекъснат процес и е наша грижа , когато разглеждаме технологиите като източник за информация в АА. Много членове казват, че не искат бързината и лесното използване  на новите технологии да замени споделянето  един на друг (очи в очи), което е било така важно за нашето общество и за нашето възстановяване от алкохолизъм. Полезно е да помним, че няма нужда  да позволяваме скоростта на технологиите да диктува скоростта на нашите действия.

Въз основа на споделения опит до сега, комисиите за уеб сайтове не разглеждат само техническите аспекти за разработка на уебсайт, а също и въпроси свързани с духовното общуване, когато един алкохолик разговаря с друг. Някой комисии съобщават за загуба на „лична връзка“, когато се разчита твърде много на технологиите, докато други съобщават, че са намерили баланс, който работи за тях.

Според информираното групово съзнание на комисията ще се установи, кое съдържание в АА е полезно и подходящо. Добрата новина е, че днешните решения могат да бъдат преразгледани, изоставени или разширени. Една комисия винаги може да опита нещо за определен период от време и след това да се обърне и да преразгледа колко добре работи то. Това е начинът на АА!

 

РОЛИ И ОТГОВОРНОСТИ ЗА УЕБ САЙТОВЕТЕ

След като имаме информирано групово съзнание и структура, тя решава съдържанието, политиката и процедурите за създаване и поддръжка на уеб сайт на АА. Предполага се , че уеб администраторът (уеб мениджъра) ще бъде назначен или избран. Уеб администраторът е отговорен пред комисията или пред обслужваните (от сайта) групи.

Един район има следният опит. Тяхната комисия за уеб се състои от 6 членове на АА: уеб-председател, областен PI (представител за публична информация), избираемия областен представител за тази комисия (D.C.M.), миналия и сегашния представител на група (G.S.R.) и още един член специалист (в областта). Последните трима човека се избират от председателя за уеб, а срокът им на работа е две години. В допълнение уеб модератор, заместник уеб модератори и други ad hoc- членове, отговарят за ежедневната поддръжка на уеб сайта. (Опита показва, че отнема много време, когато администратора е отговорен за актуализиране на информацията за сбирките на групите).

Някой комисии избират да създават собствени насоки за уеб сайтове, включително: описание за предназначението на сайта, подробности за съдържанието на сайта, процедура за добавяне и премахване на съдържание, разписание за ротацията, определяне на разликата между уеб сайт комисията и  екипа за поддръжка на уеб сайта(например модератор и алтернативен модератор); насоки за уеб сайт комисията и, ако е приложимо, указания за уеб екипа очертаващи неговия състав и отговорности.                                                                                                                  

 

ИЗБОР НА ДОМЕЙН И БЛОГНЕЙМ                                                                  Изборът на име на домейн както и на другите определящи елементи трябва да бъде направен от информираното групово съзнание. При запазване на търговска марка или марка за услуги като „ Анонимни алкохолици“, комисиите за уеб сайтове са помолени да избягват запазването на маркери „А.А“, „Анонимни алкохолици“ или „Голямата книга“ в техните имена на домейни.                                                              
 

Имаме опит в това много служби да интегрират „аа“ в техните домейн имена заедно с други идентифициращи елементи (например:  www.aacentraloffice.org  или  www.area999aa.org). Това се оказва положително решение в подкрепа на A.A.’s  trademarks  and service marks.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА АВТОРСКИ МАТЕРИАЛИ

Ограниченията на авторските права защитават материалите, които се показват само на уеб сайта.Тъй като авторските права защитават печатната литература на А. А., разрешението трябва да бъде от G.S.O. , включително от A.A.W.S.  или  A.A.  Grapevine, както и за материали от La Viña. Връзка към A.A.W.S. и правилата за справедливо използване могат да бъдат намерени на долната част на всяка страница на www.aa.org.

Точно както при вестник или бюлетин на АА, сайтовете създадени от АА в райони, области, централни или интергрупови служби, могат да цитират фрази, изречения или кратък абзац извадени от литература на АА, като например : „Голямата книга“ („Анонимни алкохолици“), „Дванадесет стъпки и дванадесет традиции“, „А.А. Ръководство за служене“ и одобрени от Конференцията брошури, без предварително писмено поискване. Когато това се случва, правилното е да запазим доверието като осигурим авторските права на литературата на АА да бъдат защитени. След цитата е добре да се появи следното:                                                              „Препечатано от (Наименование на публикацията, номер на страницата), с разрешение от A.A. World Services, Inc.“

Тъй като преамбюлът на АА е защитен с авторските права на A.A. Grapevine, следните думи трябва да се поставят след него или след статия препечатана от A.A. Grapevine:                                                                          „От(дата) на Grapevine. Препечатано с разрешение на A.A. Grapevine, Inc.“

Ние молим да не се разпространяват публикации, които понастоящем могат да бъдат намерени в сайтовете на G.S.O. или на A.A. Grapevine, Inc., а вместо това да бъдат поставени връзки (линкове) към страниците на сайтовете: www.aa.org и www.aagrapevine.org.

 

ПОСТАВЯНЕ НА СЛУЖЕБНИ ПРОТОКОЛИ И ДОКЛАДИ В САЙТОВЕ

Решението за това, какво съдържание да се публикувате в обществени сайтове изисква внимателен подбор. Тъй като е полезно, когато уеб сайтовете правят протоколи от срещи, защото докладите и обратните връзки стават лесно достъпни за широк кръг от хора, е от първостепенно значение да имаме в предвид, че тези документи могат да бъдат публикувани в обществени среди. Всеки документ трябва да бъде прегледан и редактиран за да се уверим, че в него не са включени пълни имена на членове на АА.

Някой комисии имат по една версия на протоколите си само за членове на АА, в които са включени пълните имена, телефонните номера и имейл адресите и втора версия на докладите, която пропуска персоналната информация, така че протоколите да могат да бъдат поставени в обществения уеб сайт на комисията.                                                               

Някой комисии могат да сметнат за напълно приемливо това, да публикуват пълни имена и лична информация за връзка, ако те са защитени с парола в уеб сайта и до тях могат да достигнат само членове на АА. Това ще зависи от решението на информираното групово съзнание.

 

ПЕРСОНАЛНИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА НА ФЛАЕРИ ЗА СЪБИТИЯ В АА.    

До скоро членовете на АА, не се интересуваха за поставянето на първите имена, инициал за фамилиите им и личните им телефонни номера върху флаерите за предстоящи събития в АА, тъй като тези листовки обикновено се разпространяваха само на сбирки на АА, също като се оставяха на масите на други събития в АА или се раздаваха на членове на АА. Днес флаери за събития могат лесно да бъдат качени и разглеждани на уеб сайтове достъпни за широката общественост.                                                  Чрез услугата за търсене в Интернет, вече е възможно да използвате телефонен номер за да разберете самоличността на дадено лице, също пълните му имена и друга лична информация. Ако все повече членове на АА стават неспокойни заради използването на личните им телефонни номера във флаери, може да се търсят алтернативни начини за предоставяне на информация, примерно като имейл на събитието.

 

ПОВЕРИТЕЛНИ“ РАЗДЕЛИ В САЙТОВЕ НА АА                                                         

В G.S.O. са чували за области и региони, които имат определени части от уеб сайтовете си, които са „поверителни“ и изискват потребителско име и парола за достъп. В някой случаи единственото изискване за да получите потребителско име и парола е, да пишете на администратора или на друг доверен служител, че вие сте член на АА. В други случаи, достъпът е само  за тези, които изпълняват определени служби.                                                 

Уеб страници на комисии, които обмислят създаването на защитени с пароли части от уеб сайтове им, могат да вземат в предвид какво съдържание е частно и какво публично; на кого ще бъде предоставен достъп до личната информация и как; също  как ще бъдат съхранявани, защитени и съобщавани потребителските имена и паролите.                  

Някой сайтове използват тези поверителни секции за да променят или актуализират информация за сбирки или информация за контакт с доверени служители. Когато дават възможността на някой, който служи да променя съдържанието на уеб сайт или база данни, комисиите може да пожелаят да се постъпва с внимание. Членовете с възможност да променят съдържанието могат да се нуждаят от обучение по използвания софтуер и комисията може да поиска да определи някой, който да преглежда данните за точност.                                                                             

Към днешна дата в G.S.O. не са чували за големи проблеми с извлечена поверителна АА информация от тези секции. Въпреки това, комисиите на уеб сайтове могат да пожелаят да обсъдят как да защитят поверителна информация за АА и как да се избегне нарушение на сигурността.        

Споделения опит на АА е, че някой членове се чувстват комфортно като използват пълните си имена и предоставят лична информация за връзка в защитен с пароли сайт на АА. Други членове се чувстват по-неудобно предоставяйки тази информация за комуникационни цели, дори в сайтове, които са защитени с пароли. Комисиите обикновено се грижат за да помогнат на членовете да научат за нови начини за комуникация и продължават да предлагат на членовете възможност да получават кореспонденцията си от АА по пощата, ако така предпочитат.               

G.S.O.,  има известен опит в поверителни, защитени с пароли сайтове на АА. Първо директорите от A.A.W.S., а после и попечителите от Съвета на Общата Служба, се съгласиха да получават основната си информация чрез “dashboard”- инструмент за електронна комуникация, който е защитен с потребителско име и парола. През 2008г., членовете на Конференцията за общо служене също на първо време получиха основната си информация по този начин. (Всички членове на Конференцията имаха възможност за избор да получат техните материали на CD или на хартия).  

 

   АНОНИМНОСТ И ИМЕЙЛ

Електронната поща е широко използван и приет метод за комуникация. Сега той се използва редовно като инструмент за служенето в АА, но както при всяка служба, ние трябва да гарантираме, че традициите на нашето общество ще се запазят и едновременно с това ще получим най-голяма полза от тази форма на комуникация.

При използване на имейл е необходимо да се помисли за анонимността на получателите на съобщението. Когато изпращаме съобщение едновременно до няколко получателя, това разкрива имейл адресите на всички в списъка и е потенциално разкриване на анонимността на някого. Ето защо,  е добре да сме получили изрично разрешение от получателя, преди да използваме неговия имейл за комуникация в АА, особено ако това е имейл на работното му място. При изпращането на поща в АА до множество получатели, които желаят да останат анонимни, може да се използва BCC (Blind Courtesy Copy) - опцията налична на повечето компютри.

 

ИМЕЙЛИТЕ В АА  –  ДОСТЪП, АДРЕСИ И РОТАЦИЯ

Не е необходимо да притежавате персонален компютър или лаптоп за да използвате имейл. Много членове на АА, които нямат компютри, използват безплатни имейл услуги за да получат имейл акаунт и го обозначават като специален имейл за служенето им в АА. Така, те могат да проверяват своите акаунти в обществени библиотеки, интернет кафенета и навсякъде , където използването на Интернет е на разположение.

Службите в АА, които използват общи имейл адреси, могат да го предават от един доверен служител на друг, чрез ротация. Например шаблонният имейл адрес и акаунт pichaird10a7@area999.com, може да се запази като адрес на определена служба, но да се предава чрез ротация от един на друг във времето.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЪЛНИТЕ ИМЕНА В ИМЕЙЛИ ДО ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Предлага се, комуникацията по имейл с професионалисти да бъде разглеждана  с внимание в две направления : 1) , че имейлите лесно могат да бъдат препратени; и  2) съдържанието на имейлите лесно може да бъде изрязано и поставено, променено и / или качено в уеб сайтове.

„Професионалистите“ приятели на АА споделиха, че за целите на комисията за сътрудничество с професионалната общност (C.P.C.) и службата за публична информация ( P.I.), създава доверие когато, в писмото или имейла се използват пълни имена, което подпомага  професионалния вид и усещане  на комуникацията.

Координатора на службата за публична информация в G.S.O., отговаря на имейли и писма от медиите със следния подпис:

 

С уважение,

Джон Доу  (името не е за публикуване)

Координатор на публичната  информация

 

АНОНИМНОСТ НА ЛИЧНИТЕ КОМПЮТРИ

Някой в АА мислят така: „Имам свой собствен компютър, така че нямам какво да се страхувам за анонимността на членовете на АА в моите контакти там." Възможно е обаче някое мотивирано лице да получи потребителско име и парола за достъп до имейл акаунта на друг човек. Надяваме се, че подобно проникване няма да се случи, но може да е разумно да изберете парола, която да е възможно най-уникална и да запазите паролата си скрита.

Дори и най-охранявания акаунт може да бъде „хакнат“ от компютърен експерт, но в същото време ние намираме , че много членове и комисии на АА са готови да поемат този риск, като същевременно използват предпазливост и добър здрав разум.

Добре е да съобразим, че имейл контактите използвани за кореспонденция в АА от домашен компютър, лаптоп, смартфон,  таблет или друго цифрово медийно устройство, могат да станат достъпни на нашето семейство и приятели, когато устройството се използва от повече от едно лице.

 

 

 

ОПАСНОСТТА ОТ СПАМ

От информираното групово съзнание на комисията, зависи да определи как най-добре да подходи при проекти в Интернет, особено когато те са по отношение на службите за сътрудничество с професионалната общност (C.P.C.) и службата за публична информация (P.I.).

Настойчиво се препоръчва на членовете на АА, да не изпращат непоискани  bulk имейл съобщения от службите в АА, т.е. просто „да се стреля по имейл“

Ако го правят, те  биха могат до доведат до публични противоречия в който да е замесено името на АА и да се навреди на АА като цяло. Това също така, може да бъде незаконно. За това се информирайте за месните и за федералните закони, които касаят електронните пощи и спама.

Комисията би могла да обсъди възможността за изпращане на АА кореспонденция до малък брой получатели или до изпращане на персонализирани имейли един по един. Имейлите могат да бъдат филтрирани като спам от акаунта на даден получател, така че е добре да има  въведен алтернативен план за комуникация в случай, че няма първоначален отговор.

В допълнение за членовете на АА, които продължават да осъществяват лични контакти, като ефективен път за взаимодействие с професионалистите и обществеността, могат да се свържат с уеб сайта на АА, G.S.O.’s, aa.org, където да получат още информация.

 

ОНЛАЙН СПИКЪРИ

Членове съобщават, че все по-често в Интернет се разпространяват аудио файлове на АА. Ако даден член възрази, че негова история се разпространява публично, той или тя може да пожелаят да се свържат със съответния уеб мастър и да поискат отстраняването.

Голям брой членове са действали с добри резултати като са последвали предложения , които се появяват в G.S.O., в частта за служенето, а именно „АА Насоки за Конференции, Конвенции и Срещи“, когато стават спикъри на събития в АА:

Опитът показва, че е най-добре спикърите да не използват техните пълни имена и да не идентифицират в разговорите си трети лица с пълните им имена. Силата на нашата традиция за анонимността се подпомага от оратори, които не използват фамилните си имена и които не поставят етикети за идентификацията ми с фамилия, титла, определена работа, служба или позиция.

В допълнение, някой членове на АА, които избират в бъдеще да участват в публични уеб сайтове могат да не включват подробности за живота си, които биха идентифицирали тях или техните семейства.

През последните години попечителите на комисията за публична информация, поискаха от G.S.O., да се свържат с говорители и да им напомнят за традицията на АА за анонимността на членовете на публично ниво и да поискат от тях сътрудничество.

Повече за анонимността при аудио записи може да намерите в раздела Преса/Медии на www.aa.org.

 

ОНЛАЙН СБИРКИ НА АА

Точно както обикновените сбирки на АА, така и онлайн сбирките са автономни. Поради липсата на централно географско положение, те не са част структурите за служене на АА в САЩ и Канада. Членовете на АА се насърчават да участват в служба там, където физически пребивават и да участват в решенията на груповото съзнание на месно ниво. В допълнение, някой онлайн сбирки са работни и събират пожертвувания по седма традиция.

 

ИНТЕРНЕТ СТРИЙМИНГ И УЕБ КОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА

Сред членовете на АА има различни нива на опит в употреба на компютри, електронна поща и Интернет. Важно е да помним, че не всички АА имат компютри и не всички, които имат достъп, удобно използват тези технологии. Някой хора сега за първи път регистрират имейл акаунти, докато други говорят за неща като "интернет стрийминг", "телеконферентна технология" и "уеб конферентна връзка".

Тъй като тези теми са сравнително нови, в G.S.O. още се събира от споделения опит. Един район сподели, че обмисля как да използва интернет стрийминг и / или телеконферентна / уеб технология така, че представителите в общите служби (G.S.R.s), да могат да участват в асамблеите на района, без да пътуват до мястото на събиране. Те обмислят няколко опции: видео и аудио конференция; само аудио конференция; пълно аудио и видео в едната посока с текстов чат за отговор.

Много са технологичните възможности и вероятно се увеличават всеки ден. И все пак, както беше писано по-горе, важно е да не се оставя скоростта на технологичното развитие да оказва пряко влияние върху скоростта на вземането на решенията на една комисия, за сметка на добре обмисленото ориентирано решение. Разбира се, всички решения трябва да включват внимателно разглеждане на всяка ситуация в която анонимността на членове на АА може да бъде нарушена пред обществеността.

 

ПОИСКАНИЯ СПОДЕЛЕН ЛОКАЛЕН ОПИТ

Нуждите на местното АА и опита, ще определят как комуникациите на АА ще се развиват в тази електронна епоха. Ако имате въпроси или искате да споделите опита на вашия уеб сайт, можете да се свържете с G.S.O., на адрес:

General Service Office

P.O. Box 459

Grand Central Station

New York, NY 10163

Tel: (212) 870-3400

websiteservices@aa.org

 

Източник за българският превод на брошурата: http://www.aa.org/assets/en_US/mg-18_internet.pdf

Категории: Новите членове питат | Добавен от : July (11-06-2017)
Прегледи: 1033 | Рейтинг: 0.0/0
Общо коментари: 0
Само регистрирани потребители могат да добавят коментари
[ Регистрация | Влез ]
Меню:
Секция с категории:
Новите членове питат [20]
Към близките [3]
Групата на АА [7]
...там, където всичко започва
Към свещенослужителите и духовенството [4]
АА в изправителни учреждения [4]
0т историята на АА [0]
Третия завет на АА - Служенето [4]
Лични истории. Пубикувани в АА Grapevine [2]
АА за жените [2]
Наши приятели:
Анонимни Алкохолици в европейския регион
Сайтове на АА по целия свят
АА Грейпвайн - международен журнал на Анонимни Алкохолици
Ал-Анон в България

Търсене:

Статистика:

Всичко на линия: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Боже, дари ни смирението да приемаме нещата, които не можем да променим,
смелостта, да променяме нещата, които можем да променим и мъдростта да разбираме разликата.
Site created in uCoz