Начало » Артикли » АА в изправителни учреждения


Авторските права на английските текстове поместени в сайта принадлежат на АА Grapevine, Ins 2002; Оригиналните текстове са на собственика на сайта: http://www.aa.org

АА в изправителни учреждения

АА в изправителни учреждения
Авторските права върху
английския текст принадлежат
на @ A.A.W.S., Inc.

АА В ИЗПРАВИТЕЛНИ УЧРЕЖДЕНИЯ

( Брошурата е с незначителни съкращения
и в адаптиран вид поради различията
в пенитенциарните системи на САЩ и Русия)

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Организация на групите в изправителните учреждения
Нашата главна цел
Групите на АА се създават в тясно сътрудничество и взаимоотношения с ръководителите на изправителните учреждения и членовете на Общността. В основата на организацията на всяка група на АА са изработените административни правила и инструкции, разрешаващи да работи вътрешна група на АА.
Много е важно, щото всички, които са заинтересовани, да имат ясна представа за това какво АА може и какво не може да прави, за да помогне на алкохолиците в местата за изтърпяване на наказанието и след освобождаването от тях. В затвора или извън него за групите на АА има само една главна цел - да занесе послнието до все още страдащия алкохолик.
С какво започва групата?
Групата на АА в изправителното учреждение започва с разрешение от неговите ръководители и в сътрудничество с тях. Затова последователно се предприемат определени стъпки, актуални за затворите и другите заведения за продължително затваряне.
Сбирка за изработване на план за действие
Преди създаването на новата група се провежда сбирка на ръководителите на учреждението и онези членове на АА, които ще работят в тази група. Целта на това събиране е да се изработят основните правила за новата група. Тези съставени от администрацията правила трябва да бъдат писмено зафиксирани за членовете на затворническата група и за членовете на близките групи на АА, които предстои да вземат участие в работата на тази нова група.
Организация на групата
Има три начина за организиране на групата:
1. организиране на група от доброволци;
2. неофициално поканване на хора в групата от свещеника или представители на администрацията;
3. подбор в групата на затворници по мнение/преценка на администрацията.
Доколкото единственото условие за членство в АА е желанието да се спре пиенето, то наркомани, нямащи алкохолен проблем, не могат да бъдат членове на групата АА, но те, както и всички желаещи могат да участват в откритите сбирки.
Наставници на групата
Следващата стъпка - това е началото на работата на групата. Отговорността за това ляга върху двама наставника. Единият от тях е от щата на учреждението, често това е свещеникът, социалният работник или съветник. Вторият наставник препоръчва външната група на АА.
Ако членството в групата е доброволно, то за създаването на групата се обявява по-рано и открито се поканват всички на сбирка. Най-първата задача на двамата наставника е да съставят обявлението и да проконтролират, щото всички да се запознаят с него. Съществуват няколко пътя за запознаване: затворническият вестник, публично обръшение към затворниците обичайно по време на храна; информация на дъската за обяви и устна информация.
Първата сбирка е организационна. На нея присъстват наставникът от затвора, представител от администрацията, наставникът от АА и заинтересовани затворници.
[b]Организационната сбирка[/b]
Наставникът от затвора изпълнява функциите на председател и открива сбирката. Представителят на администрацията приветства всички събрали се и обяснява защо са поканени представителите на АА. Нерядко той привежда данни за разпространението на алкохолизма, за престъпленията, а така също и за влиянието на АА за намаляването количеството на правонарушенията, извършени от предсрочно освободени и т.н. След това председателят разяснява на присъстващите защо се създава подобна група и разказва за първите предприети стъпки.
После, ако събранието го води наставник от АА, то той/тя разказва за АА - за историята на зараждането на Общността, за това как се е развивала, как работи в други изправителни учреждения и как с помощта на групите АА помага на затворниците по-лесно да навлязат в живота на свобода, където и да се биха отправили.
Наставникът от АА разказва какво е АА група и как функционира - чрез сбирки и братство на членовете на групата.
От неговото изявление присъстващите могат да разберат за пътищата на сътрудничество с остананалите групи АА. Наставникът разказва и за Голямата книга ("Анонимни Алкохолици"), за литературата, одобрена от Конференцията по служене на АА, бюлетина "А/Я 33", излизащ три пъти в годината и съдържащ материали за служенето, както и за кореспонденцията с ЦБО на АА Русия, редакцията на списанието "Дюжина" (списание на Общноста на АА в Русия) и публикациите на затворници-членове на АА от други затвори в пресата,свързват групата на АА с цялата Общност.
Наставникът от АА е необходимо отрано да се подготви за тази беседа, да поръча в ЦБО литература за АА, допълнителни екземпляри от Голямата книга, "А/Я 33", списание "Дюжина" и местните публикации на групите АА. Понякога ЦБО може да предостави публикации на членове на АА от изправителни учреждения или, ако има време, да се свърже с групи от други затвори и да ги помоли да изпратят свои публикации.
Обикновено изниква необходимодстта да се обясни целта на организирането на група на АА в затвора. Обяснението е следното: сферата на действие на Програмата е значително по-широка, отколкото само освобождаването от алкохолната зависимост. АА го наричат начин на живот и успехът на Общността в затворническите групи доказва, че Програмата може да помогне на затвореника-алкохолик да започне води трезв и нормален живот както в затвора, така и след освобождаването от него.
Добре би било, при организирането на група в изправителни учреждения да се обърне внимание на новаците, че АА не обещава никакво снизхождение от външните групи и никакво особено отношение в самото учреждение. АА е предназначено само за придобиване и съхраняване на трезвостта.
Ако след завършване на изказванията у присъстващите възникнат въпроси към наставника от АА, то на тях си струва да се отговори. Обикновено това създава жива атмосфера, необходима за това да се премине към последната точка от дневния ред - избор на ръководители.
Много местни комитети на АА по служенето ще проведат за вас (ако възникне такава необходимост) информационна презентация. Дневният ред на сбирката може да бъде съставен при отчитане на вашите нужди. В обичайния дневен ред може да бъде включено гледане на един или няколко филма за АА. Един или няколко членове на АА могат да представят брошурата "Какво прави и какво НЕ прави АА".
Длъжностни лица и комитети
Може би, като начало (докато групата се сформира окончателно) е по-добре да се избират само временни представители на групата за служене - секретар и комитет по планирането. Това ще застави някои членове на групата веднага да се заемат с работа и ще им помогне на всички да почувстват, че групата действително принадлежи на членовете си.
По-късно, когато групата вече заработи и хората, посещаващи сбирките, научат повече за АА и добре се опознаят един друг те ще могат да избират всякакви отговорни лица, необходими на групата. В много групи тези нейни представители се сменят регулярно в съотвествие с принципите на АА.
В работата на групите АА не съществуват строго определени пътища. На практика, съгласно Традициите, всяка група е самостоятелна. Това означава, че групата сама избира своите представители - онези хора, които счита за достойни и толкова,колкото са й необходими, т.е. сама решава своите работи, с изключение на дела, засягащи други групи АА или АА като цяло.
В много затворнически групи секретарят обикновено е главният представител на групата. Той се явява свързващо звено между администрацията на затвора, наставниците на групата и нейните членове с цялата Общност.
Докато новаците не се включат в работата, секретарят има отговорността за организиране на сбирки с помощта на наставниците, поканването на спикери, назначаването на един от групата за отговорник или водещ сбирките за сесмица. Секретарят следи също така и за осигуряването на групата с литература на АА, брошури и книги. Но, възможно най-важната част от работата на секретаря е поддържането на външните връзки. И най-необходимите от тези контакти са общуването с членовете на близките групи на АА.
Секретарят на групата също така обичайно се занимава с регулярната кореспонденция с ЦБО на Общността на АА-Русия. Понякога, когато учреждението се намира надалеч, връзката с ЦБО става единствен източник за информация, подкрепа и вдъхновение. Секретарят също така поддържа и връзките с групите от други затвори: направо - ако е разрешено или чрез ЦБО.
Отначало в групата може да има само един отговорен (секретарят) и един комитет (комитетът по планиране). Този комитет е затова групата да функционира, да работи с наставниците и със секретаря. Членовете му просто правят всичко, което е необходимо. По-късно на групата може да потрябва и комитет по служене, за да подготвя помещението за сбирките и да го почиства след тях.
Възниква, възможно е, и необходимост от комитет по подготовка на програмата, който трябва да обезпечава спикерските сбирки - да се оформят от по-рано; а затворническите власти да знаят кой ще дойде, кога и откъде.
Комитетът по осигуряването на сбирките следи за всеки винаги да има кафе и/или чай и ако позволява бюджетът сладки или изпечено. Между впрочем, общуването на чаша кафе след сбирката, което не е само обичай в АА, помага за укрепване на братството между членовете на групата. Много често произтичащото в това време неформално обсъждане и обмен по програмата на АА са също толкова важни, колкото и самите сбирки.
Как функционира групата?
След като са избрани първите отговорни лица, групата е готова да си сътрудничи с цялата Общност Анонимни Алкохолици.
АА я наричат програма за действие. Силата на АА се основава, както ни се струва, първо, на личното участие на всеки в работата и второ, правото на човека сам да решава това. За вътрешните групи е необикновено важна самостоятелността на членовете по решаването на въпросите на своята група и периодичната сменяемост на членовете на ръководството.

Принадлежност/съпричасност към Общността
Много важно е и самата група, и всеки човек поотделно да усещат своята съпричастност към цялата Общност.
Задачата на наставниците е да се стремят към това групата сама да работи колкото се може повече, както и организиране на възможно по-голям брой срещи с членове на външни групи на АА. Общуването с членовете на съседните групи ще стане най-важното и единствено звено, свързващо вътрешната група на АА с Общността като цяло. Но във връзка с това, че за посещенията на групи в изправителните учреждения има ограничения, то наставниците могат да намерят други начини за обезпечаване.
В някои региони групите в изправителните учреждения вземат участие в работата на ФО на АА-Русия по струтурата. Напр., на представителя на вътрешната група по служенето може да бъде предоставено или пълно право или право на глас, осъществявано чрез представителя на външна група от региона, където протичат сбирките. В някои случаи представителят на групата получава специално разрешение за посещаване на сбирките по служене в този регион. Помага литературата. Основа на основите на цялата литература на АА е книгата "Анонимни Алкохолци" (Голямата книга). Всеки член на АА следва я чете и препрочита. Съществуват многожество книги и брошури, всяка от които разказва за някакъв важен аспект от дейността на АА. Добре би било, ако членовете на групата могат да съберат пари за литература и за абонамент за "Дюжина". Ако това е сложно, то наставниците могат да помогнат на групата чрез комитетите в организациите или в изправителните учреждения на регионално, районно и местно ниво. След като секретатарят на групата я регистрира във ФО, на групата се изпраща безплатен коплект литература на АА и материали по служене. Кореспонденцията с ФО по каквито и да било въпроси помага на хората да чувстват съпричастност към цялата Общност.
Сбирки
Основа на дейнността на АА са сбирките. Закритите сбирки се провеждан само за алкохолици. Всички заинтересовани могат да посещават откритите сбирки. В много изправителни учреждения сбирки на АА се провеждат регулярно. Същствуват няколко вида сбирки. На дискусионните сбирки новаците могат да получат отговор на своите въпроси. Спикерската сбирка се провежда по обичайната схема: какъв бях, какво се случи с мен и какъв станах благодарение на АА. Именно спикерските сбирки помагат на новака да види, разбере и да приеме, че и той самият е алкохолик. И тъй като Дванадесетте Стъпки са основата на основите на възстановяването в АА, много групи провеждат сбирки по Стъпките. Водещият може да разкаже някаква част от своята собствена история, след това накратко - за конкретната Стъпка и по-нататък да се започне в групата обмен на мнения по съответната Стъпка. Всеки вид сбирка преследва конкретна цел; те всички са еднакво важни.
Сбирки по обмен на мнения (обичайни сбирки)
В началото е много полезно присъствието на сбирките на двамата наставници и ако е възможно, на един или двама представители на външни групи. Те могат да отговорят на въпросите, възникнали у хората и да продължан сбирката в случай на пауза.
Но, когато членовете на групата са понаучили немалко за АА, необходимостта от присътвие на представители на външните групи отпада. Наставниците също така могат да не участват в обсъждането на темите, с изключение на случаите, когато е важно именно тяхното мнение. Разбира се, това е добре, тъй като в АА няма специалисти и идеята се заключава в това да се привлекат към участие в работата на сбирката колкото се може повече членове на групата.
Спикерски сбирки
Спикерските сбирки се планират предварително, поне седмица, за да може хората да имат време да се подготвят за изказване и водене на сбирката. Външните групи предоставят на вътрешните както възможност за възможно по-голям контакт с цялата Общност, така и възможност да се срещнат с по-голям брой нейни членове и да чуят колкото се може повече лични историа и опит по Програмата на АА.
По-късно, обаче, наставниците могат да предложат на групата сама да си избира спикери, в крайна степен, няколко.
Във времето, когато никой никого не принуждава да се изказва на сбирки, спикерските изказвания са много важен аспект на участието в работата на АА. Поради това,така или иначе, на всеки желаещ трябва да му бъде предоставено правото да се изяви на сбирката.
Сбирки по стъпките
Покрай това, че водещият споделя опита си по работата каквато и да било конкретна Стъпка, някои групи къщо и зачитат "Дванадесет Стъпки и Дванадесет Традиции" , а след това обсъждат прочетеното. Много групи смятат за полезно прослушването на касети със записи на Стъпките (касетите могат да се получат във ФО).
Специални (юбилейни) сбирки
В групите съществуват няколко вида специални сбирки. Най-популярният вид - това е сбирка-юбилей; в края на годината групата организира празник, в който вземат участие наставниците, представители на адмиминстрацията и други заинтересовани хора. Освен това, личните юбилеи, напр. празнуване на определен срок на трезвост, често повишават интереса към сбирката.
По-подробна информация за работата на групата можете да намерите в брошурата "Групата на АА, ....".
Подкрепа на освободени затворници-членове на АА
Когато членове на затворническата група се освободават от местата на затваряне, те почти винаги желаят да продължат работата в АА, независимо от това къде ще живеят. Понякога, обаче, изпитвайки чувство на безпокойство и възбуда от новата си свобода, те отлагат търсенето на местната група на АА - и тогава вече никога не идват в АА.
В момента на излизане на затворника на свобода може да се направи опиране на неговото членство в групата на АА в изправителното учреждение. Той, с разрешение на този човек, в навечерието на освобождавенето му помолва членовете на групата на АА от конкретната местност да подготвят неговото завръщане в дома, за да го приемат там в местната група.
Наставник на групата от изправителното учреждение може да се свърже с ФО и да си изясни как да намери местните служби или групи на АА и по такъв начин да облекчи преходът на члена на вътрешната група във външния свят на АА.
Тази последна стъпка може би, е най-важната от всички, тъй като изхождайки от опита, именно първите няколко часа след освобождаването могът да бъдат критични. Когато освободилият се мъж или жена отиват направо в група на АА в своя район, за него/нея рядко се снижава риска за пробив и завръщане в затвора.

Дванадесет Стъпки на Анонимни Алкохолици

1. Признахме, че сме безпомощни пред алкохола - че животът ни е станал неуправляем.
2. Повярвахме, че Сила по-Висша от нас може да ни върне здравия разум.
3. Взехме решение да оставим волята и живота си в ръцетe на Бога, така както Го разбираме.
4. Направихме претърсващ и безстрашен анализ на самите себе си.
5. Признахме пред Бог, пред себе си и пред друго човешко същество истинската същност на грешките си.
6. Бяхме напълно готови Бог да отстрани тези несъвършенства на характера ни.
7. Смирено Го помолихме да отстрани нашите недостатъци.
8. Направихме списък на хора, на които бяхме причинили зло и пожелахме да изкупим вината си пред тях.
9. Лично изкупихме вината си пред тези хора, когато бе възможно, освен в случаите, когато това би наранило тях или други.
10. Продължихме да правим равносметка със самите себе си и когато допускахме грешки, бързо си ги признавахме.
11. Постарахме се чрез молитва и медитация да подобрим съзнателния си контакт с Бог, така както Го разбираме, като се молехме единствено да ни бъде открита волята Му спрамо нас и да ни бъде дадена силата да я изпълним.
12. Достигнали до духовно пробуждане като резултат от тези стъпки, ние се постарахме да предадем това послание на други алкохолици и да прилагаме тези принципи във всичките си дела".

Дванадесет Традиции на Анонимни Алкохолици
1. Нашето общо благополучие трябва да стои на първо място; личното ни възстановяване зависи от единството на АА.
2. За нашата обща цел има само един върховен авторит – Този на любящия Бог, така както той се отразява в груповото ни съзнание. Нашите ръководители са само облечени в доверие служители. Те не управляват.
3. Единственото условие за това, да станеш член на АА е желанието да спреш да пиеш.
4. Всяка група трябва да бъде напълно самостоятелна, с изключение на делата, засягащи други групи или АА като цяло.
5. Всяка група има само една главна цел – да доведе нашите идеи до тези алкохолици, които все още страдат.
6. Групата АА никога не трябва да финансира или предоставя името АА за използване на която и да е родствена организация или странична компания, за да не ни отвличат от главната ни цел проблеми, свързани с пари, собственост и престиж.
7. Всяка група АА тряябва напълно да се опира на собствените си сили, като отказва помощ отвън.
8. Сдружението АА трябва завинаги да остане непрофесионално обединеие, въпреки че нашите служби могат да наемат работници, притежаващи определена квалификация.
9. Сдружението АА никога не трябва да има строга система за управление; все пак ние можем да създаваме служби или комитети, непросредствено подчинени на тези, които те обслужват.
10. Сдружението АА не се придържа към никакво мнение по въпроси, неотнасящи се към неговата дейност; затова името не трябва да се въвлича в каквито и да било обществени дискусии.
11. Нашата политика във взаимоотношенията с обществеността се основават на привлекателността на нашите идеи, а не на пропагандата; ние сме длъжни винаги да съхраняваме анонимността си във всички наши контакти с пресата, радиото и киното.
12. Анонимността е духовна основа на всички наши Традиции, постоянно напомняща ни, че главни се явяват принципите, а не личностите.

Категории: АА в изправителни учреждения | Добавен от : loyola (01-09-2011)
Прегледи: 1467 | Рейтинг: 0.0/0
Общо коментари: 0
Само регистрирани потребители могат да добавят коментари
[ Регистрация | Влез ]
Меню:
Секция с категории:
Новите членове питат [20]
Към близките [3]
Групата на АА [7]
...там, където всичко започва
Към свещенослужителите и духовенството [4]
АА в изправителни учреждения [4]
0т историята на АА [0]
Третия завет на АА - Служенето [4]
Лични истории. Пубикувани в АА Grapevine [2]
АА за жените [2]
Наши приятели:
Анонимни Алкохолици в европейския регион
Сайтове на АА по целия свят
АА Грейпвайн - международен журнал на Анонимни Алкохолици
Ал-Анон в България

Търсене:

Статистика:

Всичко на линия: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Боже, дари ни смирението да приемаме нещата, които не можем да променим,
смелостта, да променяме нещата, които можем да променим и мъдростта да разбираме разликата.
Site created in uCoz