Начало » Артикли » Групата на АА


Авторските права на английските текстове поместени в сайта принадлежат на АА Grapevine, Ins 2002; Оригиналните текстове са на собственика на сайта: http://www.aa.org

Папка Основни сведения за АА

ПАПКА
ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
ЗА АА

ПАПКА
ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА АА
Подготвена от Офиса по Общо Обслужване
на „АНОНИМНИ АЛКОХОЛИЦИ”

Този документ е съшо така достъпен на
сайт http://aa-bg.info

P.O. Box 459, Grand Central Station
New York, NY 10163
212 870 - 3400

Някои сведения за АА
Тази папка бе съставена, за да направи достъпен основния информационен материал за Обшността А.А. в отговор на молби за сведения в подходящ формат, удобен за съхраняване и правене на справки.

От времето на създаването на АА през 1935 г. милиони мъже и жени са слушали и чели за необикновена Общност под името „Анонимни Алкохолици”. Сега повече от два милиона от тях наричат себе си негови членове. Хора, които някога са пили без мярка, накрая са осъзнали, че не могат да се справят с алкохола и сега живеят нов живот без алкохол.

Дадената литература е одобрена от Конференцията по Общото обслужване на АА (САЩ и Канада).

475 Riverside Drive
New York, NY 10115
212-870-3400

© Copyright 1956, 1998
A.A. Publishing, Inc.
(Now A.A. World Services, Inc.)

Съдържание стр.
Какво е АА 5
Състав на Братството 6
Структура на общото обслужване в АА 7
Традиции на АА 9
АА и алкохолизмът 11
Важността на анонимността 12
Взаимоотношения с обществеността 13
Програмата за възстановяване 14
Сбирки на АА 16
Интернационалисти и самотници-членове на АА 17
Литература и аудио-видео материали на АА 18
Финансовата политика на Общността 22
Исторически сведения 23

Какво е „Анонимни Алкохолици” (определение за Общността)

По-долу следва определението за А.А., приведено в основната литература на Общността и често цитирано на сбирки на групите АА.

"Анонимни Алкохолици" е сдружение между мъже и жени, които споделят помежду си своя опит, сила и надежда, за да разрешат общия си проблем и да помогнат на други да се възстановят от алкохолизма.
Единственото изискване за членство е желанието да се спре пиенето. Няма такси или вноски за членуване в АА; ние се издържаме сами чрез собствените си волни дарения.
АА не е свързано с каквато и да е секта, религия, политика, организация или институция; не желае да се включва в обществени спорове; не подкрепя и не се противопоставя на каквито и да е каузи.
Главната ни цел е да останем трезви и да помогнем на други алкохолици да достигнат до трезвост.

Авторските права © принадлежат и е препечатано с разрешение на корпорацията The A.A. Grapevine, Inc.

„Анонимни Алкохолици” може също така да се определи като неформално обединение, наброяващо в САЩ, Канада и други страни повече от два милиона възстановяващи се алкохолици. Тези мъже и жени се срещат на сбирките на местните групи на АА, членството в които се колебае от шепа хора в някои места до много стотици в големите градове. Понастоящем жените съставляват примерно 35 % общото число на членовете на Общността.

Състав на Братството

Тъй като Братството А.А. никога не се е опитвало да води официални списъци на своите членове, то е много трудно да се получат абсолютно точни цифри за общото число на членовете в което и да е време. Някои от местните групи не се числят в Офиса по Общото Обслужване на АА (САЩ и Канада). Други не предоставят данни за числеността на своите групи, поради което не попадат в компютърния отчет на Обслужващия офис (съкращение, въведено от руския преводач) в Ню Йорк. Приведените по-долу цифри за числения състав на АА се дават на основата на съобщения, постъпващи в Офиса по Общо Обслужване в АА към 01.01.2007г. с отчитане ня приемането на средно число групи, които не са изпратили сведения за членство.

Сведения за предполагаемия състав и групите на Общнността АА

Количество групи в САЩ и Канада 53655
Брой членове в САЩ и Канада 1213269
Количество групи в Канада 4874
Брой членове в Канада 954333
Количество на групите на АА извън САЩ и Канада 53900
Брой членове в групите извън САЩ и Канада 616899
Брой на „интернационалистите” (работещи на море членове на АА) 65
Количество на групите АА в изправителните учреждения на
САЩ и Канада 2432
Брой членове на групите АА в изправителните учреждения на
САЩ и Канада 63257
Брой на самотниците – членове на АА 227

Обобщени данни
Членове на АА 1989260
Групи на АА 114561

Структура на Общото обслужване в АА

Във времето, когато долунаписаното описва структурата на общото обслужване в АА за САЩ и Канада, структурите на дъщерните братства на АА могат да се отличават в някои детайли в зависимост от местните закони, от това как се е развивало АА и т.н. Но основните принципи, заложени в Дванадесетте Стъпки, Дванадесетте Традиции и Дванадесетте Принципи на световното служене на АА се споделят от всички, по цялото световно АА.
„Анонимни Алкохолици” са общност, неорганизирана в официален и политически смисъл. Тук няма никакви ръководещи работници, правила или положения, нито встъпителни или членски вноски.
Но, от самото начало на работата на Братството е била очевидна необходимостта по оказване на помощ на алкохолиците и техните семейства по цял свят. Трявбало е да се отговаря на запитванията. Трябвало е да се създава, печата и разпространява литература. Да се удовлетворяват молбите за помощ.
Има две обслужващи организации:
1.Корпорацията „Световно обслужване на АА”, която се занимава със световното служене (обслужване) посредством Офиса за общо обслужване на АА в гр. Ню Йорк, където 77 работника поддържат връзка с местните групи на АА, групите в лечебните и изправителните учреждения, с членовете на групите зад граница и с хиляди хора в страната, които всяка година се обръщат към АА за информация по Програмата на АА за възстановяване. Чрез този Офис се подготвя, издава и разпространява одобрената от Конференциите литература.
2.Корпорацията „АА Грейпвайн” публикува ежемесечното международно списание на Братството със същото наименование. Тиражът на списанието сега се разпространява в САЩ, Канада и други страни приблизително в 1100 хил. екземпляра. Издателството на списанието „АА Грейпвайн” също така пуска подборки от избрани произведения, основно на касети и сборници от статии, които се явяват съпътстваящи изданиия на списанието.
Тези две обслужващи корпорации са подотчетни на Съвета на попечителите (сега Съвет по Общото обслужване в АА), в който 7 от членовете са неалкохолици-приятели на Братството и 14 са членове на АА.
Конференцията по общото обслужване, включваща 93 делегати от окръзите на АА в САЩ и Канада, попечителите от Съвета по обслужване, директорите на двете корпорации, щатните работници от Обслужващия офис и редакцията на „Грейпвайн”, се събира веднъж в годината и обезпечава връзката между групите в САЩ и Канада и попечителите от Съвета, които се явяват пазители на Традициите на АА и тълкуватели на политиката на цялото Братство.

На ниво местна група официалното организационно устройство е сведено до минимум. Групата може да има неголям направляващ комитет и ограничено число последователно сменящи се длъжностни лица – „облечени в доверие служители”, в чиито отговорности влиза съставянето на тематичните планове за сбирките, осигуряването на сбирките с неголеми угощения, участието в регионалните мероприятия на АА и поддържането на връзката с Обслужващия Офис. Принципът за постоянно сменяне на отговорностите по служенето в АА се спазва практически за всички длъжности. Длъжностите в местната група обикновено преминават през ротация веднъж на половин или една година. Срокът на делегатите на Конференцията по общното служене е не повече от две години, а срокът на попечителите-алкохолици в Съвета по Общото Служене е четири години.

Традиции на А.А.
През първото десетилетие на съществуването си като Братство АА натрува значителен опит, който показваше, че определени позици на групите и принципи са много полезни за оцеляването на неформалната структура на Братството. През 1946 г. тези принципи са изложени писмено от основателите и първите членове на АА като Дванадесет Традиции на АА в международното списание „АА Грейпвайн”. Те са приети и одобрени от цялата Общност на международния конгрес на АА в гр. Кливланд, щат Охайо през 1950 г.
1. Нашето общо благополучие трябва да стои на първо място; личното ни възстановяване зависи от единството на АА.
2. За нашата обща цел има само един върховен авторитет – Този на любящия Бог, така както той се отразява в груповото ни съзнание. Нашите ръководители са само облечени в доверие служители. Те не управляват.
3. Единственото условие за това, да станеш член на АА е желанието да спреш да пиеш.
4. Всяка група трябва да бъде напълно самостоятелна, с изключение на делата, засягащи други групи или АА като цяло.
5. Всяка група има само една главна цел – да доведе нашите идеи до тези алкохолици, които все още страдат.
6. Групата АА никога не трябва да финансира или предоставя името АА за използване на която и да е родствена организация или странична компания, за да не ни отвличат от главната ни цел проблеми, свързани с пари, собственост и престиж.
7. Всяка група АА тряябва напълно да се опира на собствените си сили, като отказва помощ отвън.
8. Сдружението АА трябва завинаги да остане непрофесионално обединеие, въпреки че нашите служби могат да наемат работници, притежаващи определена квалификация.
9. Сдружението АА никога не трябва да има строга система за управление; все пак ние можем да създаваме служби или комитети, непросредствено подчинени на тези, които те обслужват.
10. Сдружението АА не се придържа към никакво мнение по въпроси, неотнасящи се към неговата дейност; затова името не трябва да се въвлича в каквито и да било обществени дискусии.

11. Нашата политика във взаимоотношенята с обществеността се основават на привлекателността на нашите идеи, а не на пропагандата; ние сме длъжни винаги да съхраняваме анонимността си във всички наши контакти с пресата, радиото и киното.
12. Анонимността е духовна основа на всички наши Традиции, постоянно напомняща ни, че главни се явяват принципите, а не личностите.

Независимо от това, че Дванадесетте Традиции съвсем не са задължителни за всяка група или групи, преобладаващата част от членовете на АА ги приемат като основа, върху която се изграждат отношенията вътре и извън АА.

А.А. и алкохолизмът

АА се грижи само за индивидуалното възстановяване и поддържане трезвостта на онези отделни алкохолици, които се обръщат към Общността за помощ. Братството „Анонимни Алкохолици” не се занимава с изследвания в областта на алкохолизма, с медицинско и психиатрично лечение, обучение или пропаганда в каквото и да било форма, макар че негови членове могат да участват в такъв вид дейност като частни лица.
Общността се придържа към принципа „сътрудничество, но без присъединяване” с други организации, занимаващи се с проблемите на алкохолизма.
Традиционно Общността „Анонимни Алкохолици” не приема и не търси финансова подкрепа от странични източници, а неговите членове запазват в обществото личната си анонимност: в печатните, радиоелектронните средства за масова информация и във всякакви други обстоятелства.
Опитът на А.А. винаги е достъпен за всички, които се нуждаят от него – бизнесмени, църковни водачи, административно-обществени организации, сътрудници на провозащитните органи, работниците в здравеопазването и социалното осигуряване, педагозите, представителите на военните ведомства, ръководителите на учреждения, представителите на профсъюзите и много други. Но АА никога не одобрява, не поддържа, не се обединява и не изразява мнението си по повод плавовете за действие на други организации, работещи в областта на алкохолизма, тъй като такива действия биха били извън основната цел на Общността. Взаимоотношенията на АА с професионалните работници, организациите, учереждения и отделни личности, занимаващи се с проблемите на алкохолизма се осъществява от Комитета на попечителите по сътрудничество с професионалните работници. Постигането на взаимно разбиране и осигуряването на сътрудничество между членовете на АА и други лица, работещи с алкохолици е отговорност на този постоянен комитет при Съвета по общото обслужване на АА.

Важността на анонимността

Традициинно, членовете на АА винаги се грижат за запазване на своята анонимност на „обществено” ниво: в пресата, радиото, телевията и киното.
В началото на движението АА, когато терминът „алкохолик” бе доста позорен, отколкото сега, бе лесно да се разбере нежеланието на тези хора да бъдат разпознати и разгласени.
Но с ръста на Общността АА положителните страни на анонимността скоро станаха очевидни.
Първо, от опит знаем, че много проблемни пияници не се решават да се обърнат към АА за помощ поради опасението, че техните проблеми могат публично да бъдат обсъждани от други хора, дори това да се прави без умисъл. На новаците трябва да бъде предоставена възможността да търсят помощ с увереността, че личностите няма да бъдат разкрити от никой извън пределите на АА. Второ, ние придаваме голямо значение на анонимността също така и заради това, че принципът за запазване на личната анонимност носи морален смисъл за нас – той възпрепятства стремежите към призванане на личните заслуги, към власт, престиж или изгода, които създават трудности в някои други общности. Ефективноста на нашата работа с алкохолиците би пострадала силно, ако ние бихме се стремили и приемаме обществено признание на нашите заслуги.
Он една страна, всеки член на АА е свободен по своему да тълкува традициите на АА, но нито един член на АА никога, нито в местен мащаб, нито на ниво страна или в международен план не се приема за представител, изявяващ се от името на Общността. Всеки член на АА говори само от свое име.
АА е в дълг пред всички средства за масова информация заради помощта им в продължение на много години за укрепване на Традицията за анонимността. От време на време Обслуждващият офис се обръща към всички централни средства за масова информация в САЩ и Канада с обяснение на Традициите и молба за сътрудничество по спазването на тази Традиция.
По каквито и да били причини публично член на АА може умишлено да „разкрие анонимността”. Доколкото това е негов личен избор и съвест, Общността като цяло очевидно не може да контролира такива отклонение от Традициите. Но, е ясно, че преобладаващото мнозинство от челновете на Общността не одобрява такива хора.

Взаимоотношения с обществеността

През 1956 г. Конференцията по Общото служене в АА на САЩ и Канада единодушно прие следното изявление за „Политиката по информиране на обществеността за АА”.
„Единствената цел на АА във всички взаимоотношения с обществеността – това е помощта за все още страдащия алкохолик. Винаги помнейки за важността на спазването на личната анонимност, ние смятаме, че това е възможно да се постигне, информирайки го него и онези, които могат да бъдат заинтересовани от решаването на проблемите му, за нашия личен опит и опита на Общността за това как да се научи да живее без алкохол.
Ние смятаме, че нашият опит трябва да бъде свободно достъпен за всеки, който проявява искрена заинетересованост. Ние също така придаваме огромно знанечие на това, щото всички наши усилия в това дело винаги са били отражение на нашата благодарност за дара на трезвостта и нашето разбиране на това, че много хора извън пределените на АА в същата степен са загрижени за сериозния проблем на алкохолизма”
Това изявление отразява отдавна установилата се традиция на АА – да не се стремим към известност с цел налагане на АА, а винаги да бъдем готови за сътрудничество с представителите на всички средства за масова информация, които търсят информация за програмата за възстановяване или за структурата на Общността.
С информацията за цялата Общност на АА в САЩ и Канада и нейните взаимоотношения с обществеността се занимава Комитет по информиране на обществеността за АА и Комитет по сътрудничеството с професионалните работници при Съвета по общо обслужване на „Анонимни Алкохолици”.
Журналистите са желани участници в откритите сбирки на АА, на обедите на АА, местните събирания и тем подобни срещи на възстянавяващите се алкохолици. Единственото ограничение при това е молбата да не разкриват фамилията на нати един член на АА. (По разбираеми причини не бива да се снима на сбирки на АА.)
Бележка: В много окръзи на САЩ и Канада членовете на АА са организирали комитети по информиране на обществеността за АА ш за сътрудничество с професионалните работници за да помогат на местните СМИ да получават точна информация за Общността. От тези организации също така може да се поискват основните сведения за АА.

Програмата за възстановяване

Относителният успех на прогмата на АА се представя основан на това, че алкохолик, който вече не пие, притежава изключителната способност „да достигне” до безпросветния алкохолик и да му помогне. В най-простото обяснение програмата на АА работи, когато възстановяващ се алкохолик предава историята на своето предизвикващо проблеми пиянство, разказва за трезвостта, която той/тя е придобил в АА и кани новака да се присъедини към неформалното Братство.
Същността на предлагавата програма за лично възстановяване е отразена в Дванадесет Стъпки, описващи опитът на най-първите членове на АА.
Дванадесет Стъпки на Анонимни Алкохолици
1. Признахме, че сме безпомощни пред алкохола - че животът ни е станал неуправляем.
2. Повярвахме, че Сила по-Висша от нас може да ни върне здравия разум.
3. Взехме решение да оставим волята и живота си в ръцетe на Бога, така както Го разбираме.
4. Направихме претърсващ и безстрашен анализ на самите себе си.
5. Признахме пред Бог, пред себе си и пред друго човешко същество истинската същност на грешките си.
6. Бяхме напълно готови Бог да отстрани тези несъвършенства на характера ни.
7. Смирено Го помолихме да отстрани нашите недостатъци.
8. Направихме списък на хора, на които бяхме причинили зло и пожелахме да изкупим вината си пред тях.
9. Лично изкупихме вината си пред тези хора, когато бе възможно, освен в случаите, когато това би наранило тях или други.
10. Продължихме да правим равносметка със самите себе си и когато допускахме грешки, бързо си ги признавахме.
11. Постарахме се чрез молитва и медитация да подобрим съзнателния си контакт с Бог, така както Го разбираме, като се молехме единствено да ни бъде дадена силата да я изпълним.
12. Достигнали до духовно пробуждане като резултат от тези стъпки, ние се постарахме да предадем това послание на други алкохолици и да прилагаме тези принципи във всичките си дела.
Новаците не ги молят да приемат или следват тези Дванадесет стъпки напълно, ако те не искат или не могат да направят това. Обикновено ги молят да държат ума си открит, да ходят на сбирки на АА, където възстановяващи се алкохолици разказват за своя личен опит по придобиването на трезвост и да четат литературата на АА, която описва и обяснява програмата на АА.
Членовете на АА обикновено обръщат внимание на новаците върху това, че всеки сам за себе си решава дали той/тя е на практика алкохолик или не.
Едновременно се показва, че наличните медицински свидетелства говорят за това, че алкохолизмът – това е прогресираща болест, че е неизлечима в обичайното разбиране на тези думи, но може да бъде преустановена чрез пълно въздържание на алкохол във всякакъв вид.

Сбирки на АА

В АА съществуват два най-разпространени вида сбирки.
Открити сбирки: Както следва от тяхното название, сбирките от този вид са открити за алкохолици и членове на техните семейства, и за всички онези, които са заинтересовани от решаването на проблемите на собственото пиянство или желаещите да помогнат на някой още в решаването на този проблем.
По време на сбирката обикновено се отделя време за обяви за дейността на местното АА, а касиерът на групата пуска „шапка” по кръга, за да могат със събраните средства да се плащат наемът за помещението, литературата и другии допълнителни разходи. След сбирката обикновено следва непринудено общуване на кафе или други леки угощения.
На гостите на откритите сбирки на АА се напомня, че всякакви мнения или обяснения, които могат да чуят са само възгледи на исказващите ги. Всички членове на АА са свободни да обясняват програмата за възстановяване по своему, но никой не може да говори от името на местната група или АА като цяло.
Закрити сбирки: Тези сбирки са предназначени само за алкохолици. Те давата възможност на членовете на АА възможност да споделят един с друг трудностите, свързани с особеностите на пиянството и опитът по постигане на стабилна трезвост.
Сбирките позволяват също така подробно да се обсъждат различни съставни части на програмата за възстановяване.

Интернационалисти (работещи на море членове на АА)

Приблизително 65 човека на военноморска служба и в търговския флот наричат себе си – „Членове на АА – интернационалисти”. Работниците от Обслужващия офис си кореспондират с тези членове и им помагат да си пишат един с друг. Благодарение на членовете-интернационалисти в много пристанища са организирани местни групи на АА и им се оказва подкрепа.

Самотници – членове на АА
Примерно 227 мъже и жени, живеещи в изолирани ъгълчета по цял свят или в райони, където няма възможност да се създаде група на АА, се числят в Обслужващия офис като самотници. Много от тях са придобили трезвост само посредством изучаване литературата на АА. Те си пишат с Обслужващия офис и с такива като тях членове в други части на света. В редица случаи, особено на територията на военните бази на САЩ зад граница, благодарение на самотниците са се образували местни групи на АА.

Литетратура и аудио-видео материали на АА

Основната литература на АА описва и характеризира развитието на Програмата за възстановяване на АА. Тази литература можем да я подразделим на три групи:
1. Литература, отразяваща опитът на развитието на АА в света. Материалите в този раздел са подготвени от Офиса по Световно Служене на АА под контрола на представителите на съответстващите комитети и носят със себе си думите: „Тази литература е одобрена от Конференцията по Световното Служене в АА”.
2. Литетратура на АА, подготвена от местните групи и Регионалните комитети. Някои групи сами издават буклети, книги и други материали, които са великолепни в много аспекти, но не представят дейността на АА като цяло.
3. Литература за АА от странични производители. Материалите от подобен род включват статии за широк кръг читателе, специализирани списания и книги, в които програмата за възстановяване се описва от не-членове на АА.

Книги
„Анонимни Алкохолици” (575 стр.)
За пръв път издадена през 1939 г. това е „книга на личния опит”, от която Общността е получила своето име. В нея се изучават принципите, които са довели до трезвост първите членове на АА и се съдържа представителен раздел с личтни истории на членове на АА. Във второто издание (1955г.) са добавени нови материали от личния опит, но са съхранени без промяна въведението и обясняващите глави. По същия начин е пуснато и третото издание (1976г.). Четвъртото издание на Голямата книга излезе през 2001 г. (с обновен раздел на личните истории . пояснение на руския преводач).
„Дванадесет стъпки и Дванадесет Традиции” (192 стр.)
Публикувана през 1953 г., тази книга съдържа подробно обяснение на един от основателите на Братството Бил У. на принципите за възстановяване и живот на групите.
„АА в зряла възраст” (333 стр.)
Написана от Бил У. и публикувана през 1951 г. това е първата цяла книга – отчет за раждането, развитието и растежа на АА през първите две негови десетилетия.
„Така, както го вижда Бил” (АА като начин на живот) /333 стр./
Христоматийна книга, съдържаща откъси от произведения на Бил У.
„Доктор Боб и славните ветерани” (373 стр.)
Публикувана през 1980 г. биография на един от основателите на АА; включва и спомени на първите челнове на АА в Средния Запад.
„Предай нататък”
Разказ за Бил. У и за това как посланието на АА е станало извество по цял свят (429 стр.). Биогарафи на един от основателите на АА, публикувана през 1984 г.
„Мисли за всеки ден” (382 стр.)
Книга с ежедневни разсмисли, написана от членове на АА за членове на АА.

Периодични издания
Списание „Грейпвайн А.А. (излиза един път в месеца). Списание „La Vina” (излиза веднъж на 2 месеца на испански език).
Международно списание – джобен формат, съдържащо информация, обяснтения и вдъхновяващи идеи, написани основно от членове на АА.

Брошури и буклети
„Достигвали до убеждението” (120 стр.)
„Живот в трезвост” (87 стр.)
„АА в затвора: от затворника към затворника” (127 стр.)
„44 въпроса”
„Традициите на АА – как те са създавани”
„Представителите на духовенството питат за АА”
„Групата на АА ... там, откъдето всичко започва”
„Данни за състава на АА”
„Три беседи на Бил У. в Медицински общества”
„АА като ресурс за медицински работници”
„АА в изправителни учреждения”
„Обръщение към ръководителите на изправителните учреждения”
„За Вас ли е АА?”
„За мен ли е АА?”
„Въпроси и отговори по наставничеството”
„АА за жени”
„Статия на Джак Александър за АА”
„АА за родените в Северна Америка”
„АА и алкохолиците-хомосексуалисти и алкохоличките-лесбиийки”
„Младежта и АА”
„АА и въоръжените сили”
„Членовете на АА за лекарствата и другите наркотици”
„Мислиш, че си особен?”
„АА за чернокожи и афроамериканци”
„Има ли алкохолик в живота Ви?”
„АА – поглед отвътре”
„ПГ – представителят на групата по общото обслужване в АА”
„Дванадесет Стъпки в илюстрации”
„Дванадесет Традиции в илюстрации”
„Дванадесет Принципи в илюстрации”
„Да дружим с нашите приятели”
„АА за възрастни алкохолици – Никога не е късно”
„Новите членове питат”
„Как сътрудничат членовете на АА”
„АА в лечебни заведения”
„Да създаваме мостове”
„Ако Вие сте професионален работник”
„Мнение на очевидец-член на АА за АА”
„Проблеми покрай алкохолните”
„Как да разбираме анонимността”
„Основателите на „Анонимни Алкохолици””
„Изказвания от неАА сбирки (извън АА – б. пр.)”
„”Кратък справочник по АА”
„Какво се случи с Джо?”
„Това се случи и с Алиса” (това и предходното издание са цветни брошури, тип комикси)
„Твърде млади за АА?” (рисувана брошура за подрастващи)
„Това действително помага да се седи в килията”
„Обръщение към затворника”
„АА във вашета среда”
„Има ли при Вас на работа алкохолик?

Информационни листи и проспекти
„АА – от пръв поглед”
„Къде да отида оттук?”
„Как да носим посланието на АА в изправителните учреждения”
„Обръщение към подрастващите”
„Сведения за „Анонимни Алкохолици”
Отделни екземпляри на одобрените от Конференцията брошури и проспекти са достъпни безплатно за всеки, който има професионална заинтересованост от Програмата на АА


Филми
„Анонимни Алкохолици – послед отвътре”
„Това действително помога да се седи в килията”
„Младежта и АА”
„Надежда – „Анонимни Алкохолици”
„АА – поговори с нас”
„Занасянето на идеите на АА зад стените на затвора”
„Ваши: Обслужващ офис, списание „Грейпвайн” и Структура на общото обслужване в АА”

Магнетофонни касети
„Анонимни Алкохолици” (първите 11 глави)
„Дванадесет Стъпки и Дванадесет Традиции”
„АА в зряла възраст”

Литетарурата на АА за алкохолици с особени нужди
„Корпорацията „Световно обслужване в АА” издава широк асортимент от литература и материали за алкохолици с особени нужди. За слепи и лошовиждащи има литература по възстановяването с шрифта на Брайл, както и аудиокасети. „Анонимни Алкохолици” и „Дванадесет Стъпки и Дванадесет Традиции” се издават за глухи и слабочуващи хора на американския език на жестовете за проиграване на домашните видеосистеми, а така също филми със субтитри и видеофилми. Пълен списък на литературата можете да получите, поръчвайки нашият каталог „Литература и аудивизуални материали за алкохолици със специални нужди” (F-10SN).

Финансовата политика на Общността

През всички тези години „Анонимни Алкохолици” са утвърждавали и закрепвали традицията да бъдат напълно самостоятелни и да не търсят и да не приемат пожертвования от лица, не-членове на Общността. Когато в Обслужващия офис постъпват пожертвования отвън – те се връщат обратно с писмо, обясняващо позицията на АА по въпроса за самообезпечаването.
Вътре в Общността сумата, която може да бъде пожертвана от всеки член на АА за поддържане на световното служене на движението АА, е ограничена до 2000 долара годишно.
Разходите на ниво група за заплащане наем на помещението за сбирки, кафе с леко угощение, литература и т.н. се покриват от парите, събирани с помощта на пусканата по кръга „шапка”. В болшинството групи регулярно някаква сума се заделя за поддръжка на световното служене в АА.
Всички пожертвования се правят доброволно. Членовете на АА не плащат нито членски, нито встъпителни вноски. Всички групи имат полза от работата на Обслужващия офис, макар че не всички групи правят вноски за неговата подръжка.
Доходите от продажбата на одобрените от Конференцията книги и друга литература винаги се явяват важно условие за финансовата поддръжка на служенето, осигурявано от Офиса, а нерядко гарантира запазването му.

Исторически сведения

Началото на АА е било положено през 1935 г. В гр. Акрон, щат Охайо от срещата между Бил У. (борсов брокер от Ню Йорк) и д-р Боб С., хирург от Акрон. Те двамата били безнадеждни алкохолици.
До това време Бил и д-р Боб поотделно били свързани с Оксфордската група – общност, състояща се основно от трезвеници и придаваща особено значение на всеобщите духовни ценности в ежедневния живот. През този период Оксфордските групи в Америка са възглавявани от видният епископален свещеник д-р Самуел Шумейкър. Под това духовно влияние и с помощта на своя стар приятел Абби Т. Бил придобил трезвост и след това съхранявал възстановяващото си здраве с това, че работел с други алкохолициу макар че на практика нкой от тях не „оздравял”. В същото време членовете на Оксфордската група на д-р Боб в Акрон не успели да му помогнат да придобие трезвост.
Когато д-р Боб и Бил най-накрая се срещнали, влиянието на тази среща върху д-р Боб се оказала незабвно. Този път той се срещнал лице в лица с другар по нещастие, който водел нормален начин на живот. Бил придавал голямо значение на това, че алкохолзмът е болест на разума, емоциите и тялото. За това важно обстоятелство той научил от д-р Уилям Силкуърт от „Градската болница” на Ню Йорк, където до тогава Бил често е бил пациент. Макар че д-р Боб бил хирург, той тогава не знаел, че алкохолизмът е болест. Поддавайки се на убедителните идеи на Бил, той придобил трезвост и никога повече не пил. Началната искра на АА била запалена.
Те двамата веднага пристъпили към работа с алкохилици в градската болница на Акрон, където скоро един из пациентите се сдобил с трезвост. Макар че името „Анонимни Алкохолици” още не било измислено, тези тримата в действително съставлявали ядрото на първата група на АА. През есента на 1935 г. Втора група алкохолици постепенно се сформирала в Ню Йорк. Третата се появила в Кливланд през 1939 г. В продължение на четири години се появили 100 трезви алкохолици, работещи в първите три групи.
В началото на 1939 г. Общността публикувала своето основно ръководство „Анонимни Алкохолици”. Ръководството, написано от Бил У., обяснавало философията на АА и неговите методи, основата на които съставлявали известните сега Дванадесет Стъпки. Към това, книгата била подсилена с 30 лични истории на възстановяващи се алкохолици. От този момент Общността АА започнала бързо да се развива.
Също така, през 1939 г. вестникът "Cleveland Plain Dealer” публикувал серия от статии за АА, на което била оказана поддържка в топлите уводни статии на този вестник. Кливландската група от всичко 20 членове се наводнила с молби за помощ. Алкохолици, трезви само от няколко седмици възприели за свои непривични за тях дела. Тове бил нов подход и резултатите били фантастични. След няколко месеца членовете на АА в Кливланд нараснали до 500. За първи път било показано, че придобиването ва трезвост може да бъде масово.
По това време, през 1938 г. В Ню Йорк д-р Боб и Бил организирали попечителска организация (over-all trusteship – учреждение, което осъществявавало доверително управление на делата по поръчение на други лица – бел. Преводача) за подаващото надежди Братство. Приятелите на Джон Рокфелер-младши ставват членове на съвета рамо до рамо с членове на АА. Този съвет получил името „Фонд на алкохолиците”. Но всички опити да се привлекат в АА големи парични суми претърпели неуспех, защото мистър Рокфелер мъдро решил, че многото пари могат да провалят младата Общност. Още повече, че на фонда му се отдало да отвори мъничък офис в Ню Йорк, за да отговаря на въпросите и да разпространява книгата АА – смело начинание, което, между впрочем се финасирало основно от самите членове на АА.
Книгата и новият офис бързо доказали своята необходимост. През есента на 1939 г. В списанието Либърти се появила статия за АА, която предизвикала около 800 неотложни молби за помощ. През 1940 г. Мистър Рокфелер дал обяд за свои видни приятели, за да ги запознае с АА. Това повлякло след себе си още един поток от молби за помощ. Всеки обърнал се получавал персонален отговор и неголяма брошура. А так също под напрегнато внимание попаднала книгата „Анонимни Алкохолици”, която скоро многократнто се тиражирала. При съдействието на почти в Ню Йорк и разотиващите си членове на АА от места, където вече били създадени центрове за обслужване, се зародили много нови групи. В края на годината Братството наброявало 2000 членове.
След това, през март 1941 г. вестник „Saturday Evening Post” публикува великолелна статия за АА и реакцията по нея бе зашеметяваща. Към края на годината численият състав на Братството подскочил до 6000 членове и пропорционално се увеличило и числото на групите. Разпространявайки си на територията на САЩ и Канада, Братството растяло бързо, като гъби.
Към 1950 г. в света вече имало 100 хил. възстановяващи се алкохолици. Макар и това да впечатлявало, но за периода 1940-1950 г. била характерна голямата неопределеност. Изникнал критичния въпрос – ще могат всички тези такива неустойчиви алкохолици да се държат заедно и да работят в групи. Ще могат ли да се сплотят и да действат ефективно. Това като че ли бе неразрешим проблем. Кореспонденцията с хилядите групи по повод на тази проблем станала основна работа на Щаб-квартирата в Ню Йорк.
Но през 1946 г. вече станало възможно да се направят основателни изводи за това какви отношения, обичаи и дейност биха моогли по най- добър начин да съответства на целите на АА. Тези принципи, породени от трудния опит на групите, били систематизирани от Бил У. в документ, известен днес като „Двадесетте Традиции на Анонинмни Алкохолиц”. Към 1950 г. имащата по-рано място неразбория в основни линии изчезнала. Били изработени и реализирани на практика ефективни формулировки, осигуряващи единството и работоспособността на АА. Във времето на това трескаво десетилетие д-р Боб се посветил на работата по лечение на алкохолиците в болниците и приобщаването им към принципите на АА. Много алкохолици се стичали в Акрон, за да получат помощ в католическата църква „Св. Томас”. Д-р Боб станал нейн щатен работник. Впоследствие той и забележителната сестра Игнатия (също щатен работник) се грижили за алкохолиците и довели в АА около 5000 страдалци. След смъртта на д-р Боб през 1950 г. естра Игнатия продължила да работи в Кливландската болница „Милосърдие”, където й помагали местните групи и където още 10 хил. страдалци за пръв път намерили АА. Така бил положен добър пример за настаняване на алкохолици в болницата, където АА можело да си сътрудничи както с медицината, така и с религията.
В тази същата 1950 г. АА свикало своят първи Международен конгрес в гр. Кливланд. Там д-р Боб се появил за последен път и посветил своето изказване на необходимостта да се съхрани простото в АА. Заедно с всички присъстващи той видял с какво въодушевление били приети „Дванадесетте Традиции на Анонинмни Алкохолици” за постоянно прилагане в Братствотоэ по цял свят. (Д-р Боб починал на 16.11.1950 г.).
Следващата година се явява друго значиттелно събитие. Към това време Офисът в Ню Йорк значително разширил своята дейност, която включвала взаимоотношения с обществеността, консултиране на нови групи, помощ за болниците, затворите, самотниците, членовете на АА-интернационалисти и сътрудничеството с други организации, работещи в областта на алкохолизма. Щаб-квартирата също така печатала „стандартните” книги на АА и брошури ръководела превеждането им на други езици. Нашето международно списание „АА Грейпвайн” получило широко разпространение. Тези и много други дейности ставали съвършено необходими за АА като цяло.
Но, тези жизнено важни видове служене оше си оставали в ръцете на изолирания Съвет на попечителите, единствената връзка на който с Братството се явявали Бил. У. и д-р Боб. И както основателите на АА предвидили няколко години преди това, ставало съвършено необходимо да бъде свързана световната попечителска организация на АА (сега Съвет по общото служене на АА) с Братството, което тя обслужвала. Незабавно били свикани делегати от всички щати на САЩ и провиниции на Канада. Сформираният по този начин орган с цел световното обслужване в АА за първи пъти бил събран през 1951 г. Независимо от изказаните преди това опасения, събирането на делегатите имало огромен успех. За пръв път органът на попечителството, до тогава отеделен от АА, станал пряко отговорен пред цялата Общност. Била създадена Конференцията по общо служене на АА и по такъв начин била обезпечена гаранцията за бъдещата успешна работа на АА.
Вторият конгрес на АА се провел в Сент Луис през 1955 г. и бил посветен на 20 годишнината на АА. По това време Конференцията по общото служене на АА напълно доказала своите достойнства. На конгреса от името на ветераните Бил У. предал попечителството и грижата за АА в бъдеще на Конференцията и нейните попечители. От този момент Братството станало самостоятелно, АА станало зряло.
Ако не би била подкрепата тна първите приятели на АА, Общността „Анонинмни Алкохолици” би могла и съвсем да не се появи. И без множеството доброжелатели, които и досега ни отдават своите сили и време, особено приятелите в медицината, духовенството и средствата за масова информация, АА никога не би могло да се развие и процъфти. Общността е в неизплатим дълг към тях.
Това бе 24 януари 1971 г. – денят, в който Бил У починал като жертва на пневмония в гр. Маями-Бийч, щат Флорида, където седем месеца преди това, на Международния конгрес на АА, отбелязал 35-годишнината, той казал това, което се оказали неговите последни думи към събратята от Общността на АА – „Да благослови Господ Вас и Общността „Анонимни Алкохолици” во веки веков!”
От този момент Братството на АА станало наистина световно. И това показва, че предлаганият от АА начин на живот престъпва сега много бариери: расови, вероизповедение и езикови. Събранието по всемирно обслужване на АА, организирано през 1969 г., от 1972 г. се провежда един път на две години. Местата на провеждане се редуват между Ню Йорк и градове зад граница. То се е провеждало в Лондон (Англия), Хелзинки (Финландия), Сан Хуан Дел Рио (Мексико), в едноименната столица на Гватемала, Картаджина (Колумбия), Окланд (Нова Зеландия), Овиедо (Испания) и Малахайд (Ирландия).
Категории: Групата на АА | Добавен от : loyola (10-07-2011)
Прегледи: 2062 | Рейтинг: 0.0/0
Общо коментари: 0
Само регистрирани потребители могат да добавят коментари
[ Регистрация | Влез ]
Меню:
Секция с категории:
Новите членове питат [20]
Към близките [3]
Групата на АА [7]
...там, където всичко започва
Към свещенослужителите и духовенството [4]
АА в изправителни учреждения [4]
0т историята на АА [0]
Третия завет на АА - Служенето [4]
Лични истории. Пубикувани в АА Grapevine [2]
АА за жените [2]
Наши приятели:
Анонимни Алкохолици в европейския регион
Сайтове на АА по целия свят
АА Грейпвайн - международен журнал на Анонимни Алкохолици
Ал-Анон в България

Търсене:

Статистика:

Всичко на линия: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Боже, дари ни смирението да приемаме нещата, които не можем да променим,
смелостта, да променяме нещата, които можем да променим и мъдростта да разбираме разликата.
Site created in uCoz