Начало » Артикли » Към свещенослужителите и духовенството


Авторските права на английските текстове поместени в сайта принадлежат на АА Grapevine, Ins 2002; Оригиналните текстове са на собственика на сайта: http://www.aa.org

АА към свещенослужителите и духовенството

Издание, одобрено от Конференцията по Служене на АА

АНОНИМНИ АЛКОХОЛИЦИ - КЪМ ДУХОВЕНСТВОТО

Анонимни Алкохолици @ е общност на мъже и жени, които споделят помежду си своя пит, сила и надежда, за да разрешат общия си проблем и да помогнат на други да се възстановят от алкохолизма.
Единственото изискване за членство е желанието да се спре пиенето. Няма такси или вноски за членуване в АА; ние се издържаме сами чрез собствените си волни дарения.
АА не е свързано с каквато и да е секта, религия, политика, организация или институция; не желае да се включва в обществени спорове; не подкрепя и не се противопоставя на каквито и да е каузи.
Главната ни цел е да останем трезви и да помогнем на други да достигнат до трезвост.

@ AA Grapevine, Inc.

Copyright © 1961, 1979
Revised 1989
According to 1989 Conference Advisory Action
Alcoholics Anonymous World Services, Inc.
475 Riverside Drive
New York, NY 10115

Mail Adress: Box 459 Grand Central Station
New York, NY 10163

www.aa.org

Духовенството за АА
Независимо от това, доколко сериозна е тягата към алкохола, за наше щастие се открива, че ние можем да направим друг жизнен избор. Така например, ние можем да признаем, че самите ние сме безсилни пред алкохола, че ни е необходима зависимост от "Висша Сила, дори това да е просто зависимост от групата на АА. Тогава ние можем да се опитаме да живеем честен и смирен живот със самоотвержено служене на нашите приятели и "Бог, така както Го разбираме"

Бил У., един от основателите на
АА, 1966 г.

.... Благодарение на тези изложени стъпки, над 2 милиона мъже и жени от цял свят са придобили трезвост в Общността на Анонимните Алкохолици ....

Дванадесет Стъпки на Анонимни Алкохолици

1. Признахме, че сме безпомощни пред алкохола - че животът ни е станал неуправляем.
2. Повярвахме, че Сила по-Висша от нас може да ни върне здравия разум.
3. Взехме решение да оставим волята и живота си в ръцетe на Бога, така както Го разбираме.
4. Направихме претърсващ и безстрашен анализ на самите себе си.
5. Признахме пред Бог, пред себе си и пред друго човешко същество истинската същност на грешките си.
6. Бяхме напълно готови Бог да отстрани тези несъвършенства на характера ни.
7. Смирено Го помолихме да отстрани нашите недостатъци.
8. Направихме списък на хора, на които бяхме причинили зло и пожелахме да изкупим вината си пред тях.
9. Лично изкупихме вината си пред тези хора, когато бе възможно, освен в случаите, когато това би наранило тях или други.
10. Продължихме да правим равносметка със самите себе си и когато допускахме грешки, бързо си ги признавахме.
11. Постарахме се чрез молитва и медитация да подобрим съзнателния си контакт с Бог, така както Го разбираме, като се молехме единствено да ни бъде открита волята Му спрамо нас и да ни бъде дадена силата да я изпълним.
12. Достигнали до духовно пробуждане като резултат от тези стъпки, ние се постарахме да предадем това послание на други алкохолици и да прилагаме тези принципи във всичките си дела.

Въведение
Анонимни Алкохолици това не е религиозно общество. Въпреки това, АА са дълбоко задължени на свещенослужителите от различните вероизповедания, които оказват дружеска подкрепа на Общността, започвайки от деня на неговото основаване през 1935 г. В самата основа на такава дружба са заложени разбирането и търпимостта - разбирането на възможностите и ограниченията на АА като Общност, търпимостта към слабостите на мъжете и жените, чиито духовни надежди могат да бъдат над техните човешки възможности.
Би било нереалистично да предположим, че всички членове на АА са вярващи хора. Много, освен това, формално не са свързани с каквато и да било религиозна доктрина.
Но неизчислимо число членове на АА - включвайки и тези, които не принадлежат към ортодоксални църкви казват, че са изпитали върху себе си преобазяващата сила на взаимопомощта, доверието, участието, вярата и любовта. Както бе вече казано, АА се надява, че и в бъдеще ще може да остава полезен съюзник за представителите на духовенството, споделйки тяхната грижа за оздравяването на алкохолиците.

Цел на тази брошура
Много свещенослужители са запознати с АА като с несвързан с каквато и да било секта или конфесия съюзник в своите усилия да помогнат на алкохолиците да спрат да пият и да водят здрав и продуктивен начин на живот. Те знаят, че религиозните лидери на основните вероизповедания са изразили своята подкрепа на Програмата на АА и им е известно, че и в техните собствени редици има такива, които са намерили в АА решение на своя личен проблем с алкохола.
Цел на тази брошура се явява:
първо, признаването от АА на своя дълг пред многото свещенослужители, които повсеместно са помагали и продължават да помагат на алкохолиците;
второ, надежда за това, че материалът на следващите страници ще може да даде необходимата представа за АА за онези, които не са имали случай да се запознаят с Общността.
И накрая, тази брошура, използвайки личния опит на Анонимните Алкохолици от цял свят дава отговори на много въпроси, които задават свещенослужителите.

Какво е АА? Как работи?
Анонимни Алкохолици е общност на мъже и жени, които помагат един на друг да остават трезви. Единственото условие за членство в АА е желанието да се спре пиенето.
Членовете на Общността обменят опита си във възстановяването от алкохолизма и своите надежди на сбирките и при срещите един с друг. В АА няма встъпителни или членски вноски.
Както се казва в Преамбюла на АА: "Ние се издържаме сами чрез собствените си волни дарения". В основата на програмата на АА лежат Дванадесет Стъпки за възстановяване, редица принципи, основани на опита на пробите и грешките на първите членове на АА. Практикувани като начин на живот, Дванадесетте Стъпки включват в себе си елементи, присъстващи в духвните учения на различните религии. Тези стъпки вече са помогнали на членовете на АА по цял свят да живеят трезв и пълноценен живот.

Как е започнало АА?
АА е възникнало в гр. Акрон (щат Охайо) през 1935 г., когато двама признали се за пияници човека - Бил У. и д-р Боб, открили, че общувайки един с друг, могат да се сдобият с онова, на което не са били способни поединично - да останат трезви. Скоро те открили и това, че тяхната трезвост укрепва още повече, когато я споделят с други и вече след няколко месеца в Акрон започнала регулярно да се среща неголяма група от трезви алкохолици. Постепенно тяхната численост се увеличила до 100 човека.
През 1939 г., след публикуването на книгата "Анонимни Алкохолици", от която Общността получила и името си, и благодарение на помощта на много приятели-неалкохолици АА започнало да се разпространява в Северна Америка и в някои страни извън пределите й. За да се справят с растящия обем запитвния и да се окаже помощ на новите групи, възникващи на практика ежедневно, в Ню Йорк бил създаден офис за световно служене в АА - сега тази служба се нарича Офис по служене (G.S.O.)
Сега АА има повече от 2,5 млн. членове, състои се от приблизително 110 хил. групи в почти 180 страни. Към началото на 2006 г. в Русия се наброяват 300 групи на АА, работещи в повече от 100 градове и населени места ог Дудинка до Налчик и от Калининград до Петропавловск-Камчатка. В България към настоящия момент има 10-11 групи в 7-8 градове и населени места.

Какво представляват сбирките на АА?
Редът за провеждане на сбирките на АА се определя самостоятелно от местните групи на АА в градовете и населените места по цял свят.
Съществуват много варианти за тяхното провеждане, но основно сбирките се делят на два типа: закрити сбирки - само за алкохолици и открити - онези, на които може да присъства всеки желаещ.
Закритите сбирки позволяват на участниците в тях много по-откровено да споделят опита си и да прилагат принципите на Програмата на АА, за да живеят трезво всеки ден.
Макар че много открити сбирки се провежадат под формата на обсъждане, на болшинството от тях все пак е приет строг ред на водене.
Обикновено те се състоят от разкази на един или повече изказващи се, които споделят своите преживявания в периода ва активния алкохолизъм и опита по възстановяването в АА.
Неалкохолиците, попаднали за пръв път на сбирка на АА, често биват удивлени от онзи хумор, с който някои от членовете на АА описват своя "пиянски" опит. Изложенията се отличават едно от друго - едно може да бъде в напълно агностичен дух, а в същото време друго да бъде изпълнено с дълбока религиозна вяра. Важното е това, че изказващите се говорят само за себе си и от свое име, а не от името на цялата Общност. Но нещо във всичките изказвания се явява общо - това е желанието да се укрепи собствената трезвост, споделяйки я с другите.
Мнозинството от членовете на АА са открили, че регулярното посещаване на сбирките се явява съществен момент за поддържане на трезвостта им. Новаците ги поощряват да посещават сбирките толкова често, колкото това е възможно.
Много членове на АА заявяват, че кръгът на тяхното приятелско общуване в АА значително се е разширил в резулатат на "общуването на чай/кафе" преди и след сбирките.

Къде се провеждат сбирките на АА?
За провеждане на сбирки групите на АА наемат помещения в храмове, молитвени домоме, други религиозни здания и в обществени центрове. Но, макар че много сбирки се провеждат в помещения, принадлежащи и управлявани от религиозни организации, това не означава по подразбиране никакво приемане на религиозни доктрини от членовете на АА или присъединяване на АА към определено религиозно движение. И в значителна степен така се случва благодарение на доброжелателното отношение към АА на свещенослужителите от различни вероизповедания.
Започвайки още от първите дни на съществуване на АА, те са предоставяли на групите помещения за провеждане на сбирките срещу умерено заплащане.

Могат ли свещенослужители да посещават сбирки на АА?
Свещенослужители винаги се радват на откритите "спикерски" сбирки или на обичайните сбирки и срещи с обшествеността. За да научите къде и кога се провеждат такива сбирки следва да се обърнете към службите на АА във вашия град/регион/ или да се свържете с Офиса по служене на АА (в България засега такъв не е създаден)

Защо е важна анонимността?
Анонимността се явява духовната основа на Общността, подчертаваща равенството на всички членове на АА, а единството служи като общ залог за възстановяването от алкохолизма.
На индивидуално ниво анонимността се осигурява за всички членове на АА с гарантирането на това, че за тях като алкохолици няма да стане известно извън пределите на помещенията, в които протичат сбирките, което е особено съществено за новодошлите. Но в своите лични отношения с неалкохолици или с онези, които по тяхно мнение имат проблеми с алкохола, членовете на АА са свободни да говорят за себе си като възстановяващи се алкохолици. В този случай откритостта може да помогне в разпространяването на идеите на АА. На ниво преса, радио, телевизия и кино анонимността подчертава съществуващото в Общността равенство на всички негови членове.
Тя служи като тормоз за онези, които без подобно "напомняне" биха използва своята принадлежност към АА за постигане на обществено признание, власт или користни цели.
В Дванадесета Традиция се казва: "Анонимността е духовната основа на всички наши Традиции, постоянно напомняща ни, че главни се явяват принципите, а не личностите".

Е ли религиозната вяра част от Програмата на АА?
Когато алкохолиците се обръщат за помощ към Общността, АА не се интересува от техните религиозни убеждения или липсата на такива. Нещо повече, програмата за възстановяване на АА се основава на определени духовни ценности. Отделните членове на АА се свободни да имат свое собствено разбиране за тези ценности или изобщо да не се замислят за това.
Още до обръщането си за помощ към АА, болшинството от неговите членове са признали факта, че не са в състояние да се справят с пиянството си и че целият им живот е подвластен на алкохола. Опитът на АА утвърждава, че за придобиване и съхраняване на трезвостта на алкохолиците е необходимо да приемат съществуването на духовна същност или сила, която те възприемат като по-висша от тях и да й се поверят. Някои избират в качеството на своя "Висша Сила" групата, други се обръщат към Бог, така както те Го разбират, а трети се опират на съвършено други концепции.
Твърде много алкохолици, когато за пръв път се обръщат към АА, в една или друга степен се съпротивляват на приемането на каквато и да било концепция за сила, по-Висша от тях самите. Опитът показва, че ако към решаването на този въпрос те подхождат непредубено и продължват да ходят на сбирки на АА, то с времето намират отговор на този много личен въпрос.

Молитвите в Програмата на АА
В Дванадесетте Стъпки, написани от основателите на АА има две упоменавания за молитви. В Седма Стъпка четем: "Смирено Го помолихе да отстрани нашите недостатъци". А в Единадесета Стъпка се казва: "Постарахме се чрез молитва и медитация да подобрим съзнателния си контакт с Бог, така както го разбираме, като се молехме единствено да ни бъде открита волята Муспямо нас и да ни бъде дадена силата да я изпълним".
Някои сбирки на АА завършват със съвместно четене /казване на Молитвата Господна. На друти се използва Молитвата за смирение:
Боже,
Дай ми разум и душевен мир,
за да приема това, което не мога да променя.
Мъжеството да променя това, което мога
и Мъдростта да различа едното от другото.
На първо време у АА не е имало специална литература и младите групи са се учили на придобиването на духовни ориентири основно чрез четене на Библията. Сбирките обикновено са завършвали с Молитвата Господна, защото както по-късно обяснява един от основателите на АА Бил У. "тя не поставяла пред участващите задачата, която толкова много е смущавала - да съчиняват свои собствени молитви".

Устройва ли АА духовни семинари?
Не, АА не организира подобни срещи.

Как е организирано АА? Кой го управлява?
АА нямо никакви централни органи на управление. В Общоността има само минимална структурна организация и няколко Традиции вместо разпореждания.
Традиционно, двама или повече алкохолици, събрали се заедно с цел придобиване на трезвост, могат да се нарекат група на АА при условие, че като група сами се осигуряват, без да привличат средства отвън.
Цялата необходима работа в АА се осъществява от алкохолиците, които се възстановяват в Общността. Местните групи обикновено избират комитети по служене и наблюдение на насъщната дейност.
Общата отговорност за световните структури, обслужващи АА, групите са поверили на Конференцията по служене в АА, състояща се от регионалните делегати от САЩ и Канада, които се срещат ежегодно. В ролята на попечител е Съветът по служене, състоящ се от 14 членове на АА и 7 неалкохолици - приятели на Общността, които служат на основата на ротацията.
В много страни, в т.ч. и в Русия, са създадени напълно автономни национални структури по служенето в АА (конференции, съвети, комитети, бюро по обслужване и т.н.). В България тепърва предстои изграждането на такива структури.

Как се финансират службите на АА?
Общността на  АА е напълно самофинасираща се. Средства от външни източници не се приемат при каквито и да било обстоятелства. В АА не съществуват нито встъпителни, нито членски вноски. Разходите на всяка група (за наем, литература, чай/кафе и т.н.) се покриват за сметка на доброволните пожертвования на нейните членове, правени обикновено в хода на сбирките на групите. Болшинството от групите оказват финансова подкрепа за разширяване дейността на Общността на регионални нива – напр., за разпространение на информация за АА в болници, лечебни и изправителни учреждения и за обезпечаването работата на G.S.O. в Ню Йорк. А G.S.O. от името на групите осъществява служене по цял свят.

Какво са „Дванадесетте Традиции на АА”?
Дванадесетте Традиции означават за живота на цялата Общност същото, което Дванадесетте Стъпки за възстановяването на всеки алкохолик - член на АА.
Традициите – това са предлаганите в Общността принципи, които осигуряват оцеляването и ръста на хилядите групи, съставляващи АА. Основнани на опита на самите групи в първите критични години от съществуването на АА, те предлагат ръководство за вътрешногруповите дела, сътрудничеството между групите и връзките с обществото като цяло. Болшинството от Традициите отразяват духовната ориентация на Общността.
Традициите не се явяват формално ограничение за групите на АА. Но огромното болшинство от групите по цял свят предпочитат да се ръководят в своите работи от принципите, определени от Традициите.

Защо си струва духовенството да има представа за АА?
Свещенослужителите често са първите хора, към които болните алкохолици се обръщат за помощ и разбиране – и често са първите, пред които те искрено признават болестта си. Фактически, много алкохолици търсят при тях духовно ръководство както до, така и след присъединяването си към АА.
Някои алкохолици не желаят да спрат да пият или си мислят, че могат да направят това „поединично”. В тези случаи духовните наставници ще могат да съобщят на алкохолиците, че помощта е достъпна след като те пожелаят да я получат.

Са ли някои от духовниците членове на АА?
Да. Алкохолизмът не познава ограничения. Немалко свещенослужители-алкохолици, представляващи различни вероизповедания, са придобили трезвост в Общността.

Какво свещенослужителите могат да разкажат на алкохолиците за АА?
Духовниците, тясно сътрудничещи си с АА, давайки съвет на алкохолиците, подчертават следните моменти:
1. Обясняват, че АА е способно да помогне само ако  алкохолика има желание да спре да пие.
2. Убеждават алкохолиците „да държат ума си открит” дори ако отначало програмата на АА им се струва безмислена. Внушават, че първото им впечатление напълно могже да се промени, ако те продължават да ходят на сбирки.
3. Подчертават, че АА има една единствена цел – да помогне на алкохолиците да придобият трезвост.
4. Новаците в АА ги посрещат хора с различини професии и с разилично обществено положение. Независимо от различията в произхода всички са обединени от родството на своето възстановянане от алкохолизма с помощта на Програмата на АА.
5. Убеждават алкохолиците, че личната им анонимност ще бъде запазена.
6. Обясняват, че съгласно професионалното медицинско свидетелство алкохолизмът е прогресиращо заболяване, от което не можеш да се излекуваш напълно, но което може да бъде прустановено (за известно време), само ако алкохоликът спре да пие. В АА алкохолиците ще срещнат хиляди мъже и жени, които обменяйки своя опит във възстановяването, могат да им помогнат да преминат към трезв и пълноценен живот.

В какво може да се състои ефективното сътрудничество на духовенството и АА?
Онези от свещенослужителите, които опекунстват алкохолици, би било добре да намерят в своята община активен член на АА. След първия контакт членът на АА взема новака под своя грижа, при условие, че той/тя искат помощ; вземат ги със себе си на сбирки, споделят опита си във възстановяването си в АА.
По-долу се предлагат някои пътища, с които духовниците могат поотблизо да се запознаят с Програмата на АА:
1. Посетете няколко открити сбирки на АА.
2. Запознайте се с литературата на АА – такава като книгите „Анонимни Алкохолици”, „Дванадесет стъпки и Дванадесет традиции на АА”, „Живот в трезвост”, „Повярвахме”, а така също и брошурите: „АА: 44 въпроса”, „АА - поглед отвътре” и някои други).
3. Осъзнайте духовните (макар и не конфесионални) аспекти на Програмата на АА.
4. Позвънете или се свържете с АА, когато ситуациятао изисква това.
5. Отворете вратите си за провеждане сбирки на АА.

Как свещенослужителите могат да се свържат с АА?
Много местни служби на АА по запитване ще предоставят информация за Вашата организация. За Вашите нужди може да бъде организирана серия зеседания; типовият дневен ред би могъл да включва един или няколко филма на АА и изказвания на един или повече членове на АА на тема: „Какво е и какво не е АА”.
Моля, проверете телефонния си справочник или вестникарската информация, за да намерите телефона на Общността на АА.

С какво АА НЕ се занимава?
Сега, когато множество хора с проблеми, различин от алкохолните, често погрешно са направлявани в АА,  актуалено остава посланието на един от основателите на АА Бил У. към Форума в чест на 20 годишнината на АА през 1956 г.: „Нашата Общност предвидливо остава вярно на своята единствена цел – да доведе нашите идеи до все още страдащите алкохолици. Нека да продължаваме да се съпротивяваме на самодоволното предположение, че след като Бог един път ни е дал възможност да се сдобием с успех в една област, то за нас е предназначено да бъдем източник на изцеляващо милосърдие за всеки”.
Тук бе написано много за това, какво  прави АА за постигане на своята цел. По-долу привеждаме списък на това, което АА НЕ прави.
1. Не агитира никого да влиза в АА и не се опитва да убеждава алкохолиците да се стремят към възстановяване.
2. Не води отчет на своите членове или истории на болестта им.
3. Не контролира своите членове и не ги следи.
4. Не поставя медицински или психиатрични диагнози, не прави прогнози.
5. Не предоставя хоспитализиране, лекарства или друго медицинско или психиатрично лечение.
6. Не осигурява жилище, храна, друхи, работа, пари или други битови благини.
7. Не дава консултации по семейни въпроси и по проблемите на трудовата заетост.
8. Не участва в изследвания и не става техен спонсор.
9. Не се присъединява към обществени организации (независимо от това, че много членове и служби на АА си сътрудничат с тях).
10. Не предлага никакви религозни обряди.
11. Не влиза в полемика нито по проблемите на алкохолизма, нито по каквито и да било проблеми.
12. Не приема никакво заплащане за свои услуги и дарения отвън (не-АА източници).
13. Не издава характеристики за предоставяне на комисиите по условно-предсрочно освобождаване, адвокати, служители на съда, училища, търговски организации, социални служби или каквито и да било други учреждения.

За неалкохолните проблеми
АА е отворено за всеки, който има желание да спре да пие, но при това  много членове на АА имат достатъчно проблеми и покрай алкохолния. Нас ни обединява единствена цел – възстановяване от алкохолизма като непрекъсваем процес и донасяне идеите на АА до други алкохолици. Поради това, макар и да приветстваме възможността да споделим нашите принципи и методи с други хора, възстановянането в цялостност и напълно зависи от собствените ни усилия в работата по Програмата на АА.
Какво може да подобри сътрудничеството на АА с Вас?
АА винаги търси пътища за засилване и разширяване на нашите контакти с духовенството и ние ще сме радостни на Вашите бележки и предложения. Те ни помагат още по-ефективно да сътрудничим с Вас за постигане на онази цел, която делим с Вас: оказване помощ на страдащия алкохолик.

Дванадесет Традиции на Анонимни Алкохолици
1. Нашето общо благополучие трябва да стои на първо място; личното ни възстановяване зависи от единството на АА.
2. За нашата обща цел има само един върховен авторит – Този на любящия Бог, така както той се отразява в груповото ни съзнание. Нашите ръководители са само облечени в доверие служители. Те не управляват.
3. Единственото условие за това, да станеш член на АА е желанието да спреш да пиеш.
4. Всяка група трябва да бъде напълно самостоятелна, с изключение на делата, засягащи други групи или АА като цяло.
5. Всяка група има само една главна цел – да доведе нашите идеи до тези алкохолици, които все още страдат.
6. Групата АА никога не трябва да финансира или предоставя името АА за използване на която и да е родствена организация или странична компания, за да не ни отвличат от главната ни цел проблеми, свързани с пари, собственост и престиж.
7. Всяка група АА трябва напълно да се опира на собствените си сили, като отказва помощ отвън.
8. Сдружението АА трябва завинаги да остане непрофесионално обединеие, въпреки че нашите служби могат да наемат работници, притежаващи определена квалификация.
9. Сдружението АА никога не трябва да има строга система за управление; все пак ние можем да създаваме служби или комитети, непросредствено подчинени на тези, които те обслужват.
10. Сдружението АА не се придържа към никакво мнение по въпроси, неотнасящи се към неговата дейност; затова името не трябва да се въвлича в каквито и да било обществени дискусии.
11. Нашата политика във взаимоотношенията с обществеността се основават на привлекателността на нашите идеи, а не на пропагандата; ние сме длъжни винаги да съхраняваме анонимността си във всички наши контакти с пресата, радиото и киното.
12. Анонимността е духовна основа на всички наши Традиции, постоянно напомняща ни, че главни се явяват принципите, а не личностите.

Категории: Към свещенослужителите и духовенството | Добавен от : loyola (11-09-2011)
Прегледи: 1649 | Рейтинг: 5.0/1
Общо коментари: 0
Само регистрирани потребители могат да добавят коментари
[ Регистрация | Влез ]
Меню:
Секция с категории:
Новите членове питат [20]
Към близките [3]
Групата на АА [7]
...там, където всичко започва
Към свещенослужителите и духовенството [4]
АА в изправителни учреждения [4]
0т историята на АА [0]
Третия завет на АА - Служенето [4]
Лични истории. Пубикувани в АА Grapevine [2]
АА за жените [2]
Наши приятели:
Анонимни Алкохолици в европейския регион
Сайтове на АА по целия свят
АА Грейпвайн - международен журнал на Анонимни Алкохолици
Ал-Анон в България

Търсене:

Статистика:

Всичко на линия: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Боже, дари ни смирението да приемаме нещата, които не можем да променим,
смелостта, да променяме нещата, които можем да променим и мъдростта да разбираме разликата.
Site created in uCoz