Начало » Артикли » Третия завет на АА - Служенето


Авторските права на английските текстове поместени в сайта принадлежат на АА Grapevine, Ins 2002; Оригиналните текстове са на собственика на сайта: http://www.aa.org

Представител на групата в общите служби

G.S.R. - General Service Representative –  Представител в общите служби

Одобрена литература от световната Конференцията за Общо служене на А.А.

Може би най-важната служба в АА

 

„С избора на най-квалифициран мъж или жена, като G.S.R., група спомага за осигуряване собственото си бъдеще, и бъдещето на А.А. като цяло."

 

 

Когато си G.S.R.

 

Вие сте връзката на  домашната  си група с цялото  А.А. През 1950 г., нов тип доверен служител," представител на групата", беше предложен да помогне в избор на делегати на новообразуваната Конференция за Общо служене.  До 1953 г., работата на "Представителя на  група" също се разглеждаше  като добър начин за обмен на актуална информация между отделните групи и "щаба"(сега Службата на Общото Служене). Това е още една важната страна на работата ви. Но сега, като представител в Общата Служба имате още по-голяма отговорност: Вие предавате  идеи и мнения, както и факти; чрез вас, груповото съзнание на вашата група, става част от "колективното съзнание на цялото ни Общество", така  както то се отразява в Конференцията за Общо служене. Както всичко друго в АА, и това работи в серия от прости стъпки. (За  по – пълна информация в подробности, прочетете А.А. Ръководство за служене.)

 

 

Copyright © 1955; 1983 by

Alcoholics Anonymous World Services, Inc

 P.O. Box 459, Grand Central Station

New York, NY 10163

All rights reserved.

www.aa.org

 40M - 10/16 (DG3)40M - 10/16 (DG3)

 

 

Общи Служби

1. На областни сбирки, Може да се присъедините с представителите( G.S.R.) от други групи. Може би, вече сте работили в Интергрупа или в Централен офис, където групи се обединяват за да помогнат на алкохолиците във вашия регион. Но вашата обща областна служба е втората връзка в една малко по-различна верига, която се простира много по- далеч. С вашите приятели G.S.R –и, може да изберете районен комитет  и всички представители в комитета, да съставляват областния комитет. Сега вие можете ли просто да седнете и да чакате представителите в комитети да  правят  всичко там? Не! G.S.R . – рите , продължават да действат (във всичките 93 области в САЩ и Канада).

2. Вие посещавате регионалните асамблеи четири пъти в годината (в повечето области). В изборните събрания  (провеждани на всеки две години), заедно с другите G.S.R – и( представители на групи) и D.C. M. (представители на комитети) от цялата област, да избирате председателите на комитетите и делегата за Общата Конференция от вашия регион.

3. Точно както вие разчитате на вашата група за да ви помогне във вашето персонално възстановяване, така АА групите (от САЩ и Канада), разчитат на Конференцията за Общо Служене, за поддържане на единството и здравината на нашето Общество – това е отговорността на всички нас - алкохолиците за днес и утре. Така вие запазвате двупосочната комуникация между вашата група и Конференцията. Чрез вашия D. C. M.  и делега от вашия регион, може да изразите вашето групово съзнание по въпроси, които са от значение за всички в АА, защото сте част от консенсуса, когато тези въпроси се обсъждат по време на ежегодната Конференция ( в САЩ през април).  Получавате възможност вашата група да използва събрания споделен опит между регионалните делегати и останалите членове на Конференцията. Вашия представител в комитет ( D. C. M.) , може да поиска представяне на доклад на вашия делегат в конкретна групова среща. D. C. M –а, получава копие от окончателния доклад на Конференцията и пълен отчет от протоколите. Копия от доклада са на разположение на групите при поискване.

Групови служби

4. Като G. S. R., вие сте “груповата връзка“  в истинския смисъл също. При избирането ви, вашето име и адрес са били изпратени (от вас или от секретаря на групата), на секретаря на вашия регионален комитет, или в регионалния регистър  или в централния офис за общо служене (не забравяйте да го правите, както и да е поправяно името на G. S. R. – така, че протоколите да бъдат коректни). Вие ще бъдете посочен като контакт с вашата група в следващото отпечатване на АА указател.

5. В замяна, централния офис за общo служене (G.S.O.), ще ви изпраща G. S. R. Kit (Виж раздела по-долу, или посетете сайта www.aa.org, за информация за съдържанието му) и тримесечния бюлетин -  Box 4-5-9. Вие може да ги ползвате и да ги споделяте с останалите членове на вашата групата. Също и някой брошури отбелязани като” нови” на формата за поръчка на литература. Вие проверявате наличната литература за да се уверите, че вашата групата предлага всички средства, които са на разположение за трезвеността. Има ли новини в Box 4-5-9   за бъдещи интернационални Конвенции? Вие може да разпространите  щастливата вест.

6. Понеже сте се занимали конкретно с изучаване на информацията, посочена по-долу, можете да помогнете, когато вашата група е изправена пред проблем, засягащ една от Традициите. Не е нужно да знаете всички отговори  (нито един член не би могъл), но може да научите къде да търсим добри предложения, изведени от големия  опит на АА.

7. Мислейки за  седма традиция практически, вие работите с касиера  на група, за да напомняте на  вашата група за тази част, която съхранява всички в АА – самоиздръжката. Вие може да поясните важността от финансовата поддръжка на вашата интергрупа, централен офис, Офиса за Общо служене, области и или регионални комитети или схемата на рожденика за индивидуално участие.

8. Тъй като, вие сте връзката с АА и във вашия регион, вие може да носите на вашата група  новини за предстоящи местни Конвенции. Като G.S. R., вие споделяте с вашите приятели членове, радостта от разширяващите се АА хоризонти.

 

Информацията, която ще ви е нужна

9.  За структурите за общо служене: „The A.A. Service Manual“  - „АА ръководство за служене“, „Twelve Concepts for WorldService“ – „Дванадесет концепции за световно служене“, „Inside A.A.“ – „ АА отвътре“ и  “Circles of Love and Service“- „ Кръгове на любов и служене“. Всичко в G.S.R. Kit; в допълнение Финалния отчет на Конференцията и видеото “Your A.A. General Service Office“,  журнала „ Грейпвайн“ и „the General Service Structure” (DV-07).

10. За традициите: “A.A. Tradition—How It Developed” (kit) – „ Традициите на АА – Как те се появиха“(статии), също „ Дванадесет стъпки и дванадесет традиции“, „A.A. Comes of Age“ – „АА съзрява“ и “The TwelveTraditions Illustrated.” -„ Дванадесет традиции илюстровани“.

11. За груповата работа: “The A.A. Group”  - „ Групата на АА“и “Self-Support: Where Money and Spirituality Mix” – „ Самоиздръжката- там, където се преплитат духовността и парите“, „Тhe A.A. Guidelines“ – „ АА насоки“, които показват начините по които вашата група може да работи с други групи и да сътрудничи с други извън АА.

12. Финансова подкрепа: Досегашният опит показва, че много групи осигуряват финансова подкрепа на техните представители в общите служби за да присъстват в тези служби.

 

 

Когато групата си избира представител на групата в общите служби (G.S.R.)

Помните ли, че на корицата на тази листовка се казва, че G. S. R., може да бъде най-важната работа в АА. G. S . R.  (от Сащ и Канада),  са здравата основа на нашата обща структура за служене. Чрез вашия представител, вие можете да направите гласа на вашата група чут на областни сбирки,  на регионални асамблеи, и също в Общата Конференция за служене. Чрез вашия представител, вашата група укрепва от  споделения опит  на другите групи (в САЩ и Канада), точно както собствената трезвост укрепва, чрез споделения опит от другите членове на АА.

Кога и как

1. Двегодишния избор (мандат) на един представител на група, съвпада с този на D.C.M.( представителя в комитет) и с този на делегат за Конференцията. Така групата обикновено избира своя представител (G. S. R.), преди регионалната асамблея, на която се избира делегат за Конференцията. Септември (в САЩ) е добър месец, тъй като това дава на новия представител на групата (G. S. R), достатъчно време за изучаване на отговорностите на тази работа, преди да вземе службата на 1-ви януари (в САЩ), заедно с новия представител в комитет (D.C.M.) и новия делегат за Конференция.

2. Една информирана група се радва на специални изборни сбирки, където членове със солиден опит в служенето поясняват функцията на G. S. R. – а, и където може да бъде показан филм на GSО за това.

3. Процедурата за избор на G.S.R, са като всяка друга процедура за избор на служещ на групата. Нужно е да има номинации за писмено гласуване. Мнозинството, обикновено е достатъчно за избор.

4. Бързо известяване за избора на вашия G.S.R, е от съществено значение.  Ако вашият областен или районен офис за служене, не разполага с името и адреса на вашия нов G.S.R, комуникацията се разпада.

5. В същата изборна сбирка е важно също така да се избере алтернативен G.S.R.  (по същата процедура за гласуване). Двамата ще работят съвместно, така, че заместникът да може да бъде осведомен своевременно за промяна във възможността на G.S.R., да присъства на областна или регионална сбирка.

6. Какво се случва, ако вашия представител на група (G.S.R.), бъде избран за член на комитет от вашия район? Тогава заместника автоматично става ваш G.S.R.,  - ето допълнителна причина да се погрижим за избора на двама служители.

 

Заложи на един добър G.S.R.

7. Две или три години трезвеност е по принцип потребен минимум. Активно членство в домашната ви група, е също важно за вас и за вашия G.S.R. Не трябва да има задължения към други офиси или групи.

8. Предшестващ опит в служенето на АА, осигурява по-добра предпоставка за успех на G.S.R - а. Имаме в предвид предишни групови служители и  членове,  които са носили отговорности във вашата интергрупа или в специални комитети.

9. Има ли във вашата група хора, които проявяват силен интерес към дванадесетте традиции и към структурите за служене. Ако е така, вие сте късметлии!

10. Гледайте за качества на характера, които са белег на всеки добър доверен служител: търпение, разбиране и  непоколебима решителност да поставя „принципите пред личностите“.

11. Повечето бъдещи делегати на Конференция, ще идват от редиците на сегашните G.S.R. Така, вашия избор сега, може да  помогне да сте сигурни, че в доброто представяне на вашия регион в годините, които идват и продължаване на стабилността на нашата Обща Конференция за Служене – сърцето на нашите основатели и Третия завет за всички от АА.

 

 

Бил У. , за Общото Служене и  представителите на групи G.S.R.

„…служенето в АА е всичко, което ни помага да достигнем до този, който все още страда – тук се нареждат всички начини да прилагаме нашата  Дванадесета стъпка, от 10- те цента, телефонния разговор, чашата с кафе,  до Офиса за общо служене за национално и международно служене. Общия сбор от всички тези служби е нашия Трети завет за служенето. (A.A. Service Manual, page S1)

Независимо дали се изпълнява индивидуално, или от група, от регион, или от АА  като цяло, тези дейности имат жизненоважно значение за нашето съществуване и растеж. Не можем да направим АА по-просто, като премахнем тези служби. Ако направим това, ще имаме усложнение и объркване.

Из между най-жизненоважните, са тези, които помагат на групата в служенето и тези, които ни помагат да сме единни – работата на Общия Офис за Служене (G.S. O.). Нашето световно единство и голяма част от нашия растеж от  по-ранни времена са пряко следствие от тях.

За да се получи помощ от АА като цяло, се сформира Конференцията за Общо Служене. - с тяло, от около 93 делегата от САЩ и Канада. Тези делегати, заседават годишно с нашите попечители, директори, персонал в G.S.O. и Грейпвайн. Конференцията се доказа с голям успех. С течение на годините нейното доказателство с постижения е напълно убедително.

Здравината на цялото ни АА и  структурите за служене, започват с групата и с Представителите в Общите Служби (G.S.R.), които групата избира. Не мога да не подчертая колко  голямо е значението на G.S.R.- ите.

 

 

 

 

Декларация за единство:

Това, което дължим на бъдещото АА е:

Да поставяме нашето общо благополучие на първо място;

(За)Да запазим нашето Общество единно.

Защото от това единство зависи живота ни

И животите на онези, които ще дойдат.

 

--------

 

Аз съм отговорен…, когато някой, някъде се протегне за помощ,аз искам ръката на АА да бъде винаги там. Ето защо.. аз съм отговорен.

P-19

Категории: Третия завет на АА - Служенето | Добавен от : July (20-04-2017)
Прегледи: 973 | Рейтинг: 0.0/0
Общо коментари: 0
Само регистрирани потребители могат да добавят коментари
[ Регистрация | Влез ]
Меню:
Секция с категории:
Новите членове питат [20]
Към близките [3]
Групата на АА [7]
...там, където всичко започва
Към свещенослужителите и духовенството [4]
АА в изправителни учреждения [4]
0т историята на АА [0]
Третия завет на АА - Служенето [4]
Лични истории. Пубикувани в АА Grapevine [2]
АА за жените [2]
Наши приятели:
Анонимни Алкохолици в европейския регион
Сайтове на АА по целия свят
АА Грейпвайн - международен журнал на Анонимни Алкохолици
Ал-Анон в България

Търсене:

Статистика:

Всичко на линия: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Боже, дари ни смирението да приемаме нещата, които не можем да променим,
смелостта, да променяме нещата, които можем да променим и мъдростта да разбираме разликата.
Site created in uCoz